Arbete i andra skandinaviska länder

Motion 2006/07:A279 av Allan Widman och Ulf Nilsson (fp)

av Allan Widman och Ulf Nilsson (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skyldigheten att söka och ta arbete i annat skandinaviskt land.

Motivering

Trots stora infrastrukturinvesteringar och en snabbt växande befolkning i sydvästra Skåne ligger sysselsättningen i många kommuner långt under rikssnittet. I Malmö går till exempel knappt två av tre vuxna till arbetet. Förklaringarna är många, men en stor andel personer med utländsk bakgrund och den lokala tillverkningsindustrins sammanbrott på 70- och 80-talen tros vara viktiga faktorer till att utanförskapet så tydligt präglar rikets tredje stad.

Även om tillgången på arbetstillfällen ökat under några år kommer situationen att fortsatt vara besvärlig. Omställningen mot en ekonomi för arbete och företagande är grundläggande. En del i detta arbete handlar om att öka individernas eget ansvar för att erövra ett arbete som gör människor delaktiga och oberoende av bidrag.

Inspirationen till den nya regeringens politik kan spåras till vårt västra grannland, Danmark. Med en större rörlighet och ökat individuellt ansvar lyckades danskarna redan på 90-talet lägga grunden till en bättre fungerande arbetsmarknad. Inte minst ungdomsarbetslösheten har bekämpats effektivt. Jämfört med Sverige är andelen unga utan arbete endast cirka en tredjedel.

Förhållandet har lett till att inte minst unga människor i Skåne och Sydsverige i allt större utsträckning erövrar arbeten i Danmark. Trösklarna in på arbetsmarknaden är lägre än i Sverige och möjligheterna till pendling mycket goda. I Malmö till exempel är restiden till Köpenhamn kortare än till en del kommuner i periferin av Malmö–Lund-regionen.

Enligt de regler som tillämpas av arbetsförmedlingen har svenska arbetssökanden en skyldighet att söka och ta arbeten på flera timmars pendlingsavstånd från bostadsorten. Skyldigheten avser dock bara arbeten som finns inom landet. Denna ordning är otillfredsställande och leder, inte bara i Skåne, till att jobbchanser går förlorade.

De skandinaviska länderna har sedan lång tid avtal som gör det möjligt för deras medborgare att utan särskilt tillstånd ta arbeten och även bosätta sig i ett annat skandinaviskt land. I allt väsentligt är förhållandena i fråga om arbetsrätt och social trygghet också likvärdiga länderna emellan. Mot denna bakgrund borde regeringen snarast ta initiativ till att utsträcka skyldigheten att söka och ta arbete, även om det innebär att pendlingen sker över gränsen till ett annat skandinaviskt land. För individen måste det avgörande vara restiden i sig, och mindre vart resan går.

Stockholm den 31 oktober 2006

Allan Widman (fp)

Ulf Nilsson (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)