Arbete och utbildning ska löna sig

Motion 2019/20:2719 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över effekterna av en sänkning av marginalskatten och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över den nedre brytpunkten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige tillhör de länder i världen som har högst skatt på arbete. Skatten på arbete kan därför inte öka mer utan måste tvärtom sänkas. Det måste löna sig bättre att arbeta, utbilda sig och att ta ansvar. Undertecknad välkomnar att regeringen har för avsikt att avskaffa värnskatten som förvisso var tänkt att vara tillfällig men som vi har fått leva med sedan 1995. Nu gäller det att vi också ser över nivån på marginalskatterna så att de blir mer likvärdiga de marginalskatter som finns i våra konkurrentländer. Något som kan få betydelse för vår möjlighet att attrahera internationell kompetens.

Det finns många experter som menar att höga skattesatser påverkar vårt beteende. Detta var ju också ett av motiven vid alliansregeringens införande av jobbskatte­avdragen. En reform som fick stort gensvar bland arbetskraften och som har bidragit stort till att motivera fler att anamma arbetslinjen och därmed bidragit till att öka samhällets skatteintäkter.

Värnskatten i kombination med den avtrappning av jobbskatteavdraget som S/MP-regeringen genomförde för personer som tjänar över 50000 kronor i månaden, innebär att marginalskatten för den gruppen i ett slag höjdes från 57 till 60 procent (63 procent i högskattekommuner). Det är inte rimligt. I synnerhet som vi redan är det land i EU, och i världen, som har högst marginalskatter.

Av en sammanställning som Ekonomifakta har gjort framgår också att få länder kan mäta sig med Sverige då det gäller vid vilken nivå på månadsinkomst som marginal­skatten slår till. I Sverige ligger den nedre brytpunkten vid månadslöner på knappt 38000 kronor medan man i Finland kan tjäna betydligt mer innan marginalskatten är 52 procent. Detta försvårar naturligtvis för Sverige att vara konkurrenskraftigt vid rekrytering av högt utbildade personer från andra länder.

Problemet är också att dagens marginalskatter signalerar till presumtiva studenter att det inte lönar sig ekonomiskt att vidareutbilda sig. Det är också något som årligen bekräftas i studier från OECD som visar att Sverige är ett av de länder inom OECD där det lönar sig allra minst att utbilda sig.

Med hänvisning till det som anförs ovan anser undertecknad att skatten på arbete ska sänkas så att arbete och utbildning lönar sig. Detta bör riksdagen ge regeringen till­känna.

Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)