Arbetsgivarintyg

Motion 2007/08:A324 av Siw Wittgren-Ahl och Claes-Göran Brandin (s)

av Siw Wittgren-Ahl och Claes-Göran Brandin (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om arbetsgivarintyg.

Motivering

Arbetsgivares skyldighet att lämna arbetsgivarintyg regleras av 47 § i lagen om arbetslöshetsersättning. I de fall en person drabbas av ekonomisk skada till följd av att arbetsgivare underlåter att fullgöra denna skyldighet finns möjlighet att väcka talan i allmän domstol om skadestånd, och personen i fråga bör kunna få bistånd av sin fackliga organisation att driva ärendet.

Detta är emellertid en omständlig och tidsödande process under vilken personen i fråga hamnar i ekonomiska svårigheter. I många fall är det dessutom så att arbetsgivarens försumlighet inte leder till ekonomisk skada som kan ligga till grund för skadestånd utan drabbar individen genom att utbetalningen från a-kassan försenas. Ett enklare och snabbare vitesförfarande är önskvärt.

Regeringen bör se över möjligheterna att införa sanktioner mot arbetsgivare som vägrar eller struntar i att fylla i arbetsgivarintyg.

Stockholm den 27 september 2007

Siw Wittgren-Ahl (s)

Claes-Göran Brandin (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)