Arbetskläder inom förskolan

Motion 2020/21:851 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över en förändring av arbetsmiljölagen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

På svensk arbetsmarknad är det idag tydligt att män utgör normen och kvinnor betraktas som undantag på olika områden. I många kvinnodominerade yrkesgrupper och branscher på arbetsmarknaden saknas det tillgång till arbetskläder. Det är nödvändigt att arbeta systematiskt för att uppnå jämställdhet och då även beakta frågan om arbetskläder.

Arbetskläder inom förskolan och annan pedagogisk omsorg är inte bara viktigt ur ett arbetstagarperspektiv, i och med rätten till arbetskläder utifrån behov och funktion, utan också för att stärka yrkesgruppens professionalitet. Att det syns vad personalen arbetar med är viktigt för såväl barnen på förskolan och vårdnadshavare som kommer och hämtar.

Hela frågan om arbetskläder är en arbetsmiljöfråga som berör alla arbetstagare inom förskolan. Enligt arbetsmiljölagen ska risk för ohälsa förebyggas och hanteras. Målet med en hälsosam bygger både på en god arbetsmiljö och på en säker omsorg för barnen. Smittbegränsning mellan arbetstagare samt mellan arbetstagare och barn ska återfinnas i anpassade och adekvata arbetsformer.

Smittorisker förekommer i olika former inom förskolan. Det kan handla om vanliga återkommande sjukdomar, såsom influens och vinterkräksjuka eller sjukdomar som kommer tillbaka och får fäste i samhället som tuberkulos och mässlingen. Men det kan också handla om nya okända sjukdomar som SARS eller det senaste Coronavirusutbrottet, Covid 19. De senaste åren har också spridningen av olika multiresistenta bakterier ökat och blivit allt vanligare i samhället. Då antibiotikaresistenta bakterier blivit allt vanligare är det än mer viktigt att förebygga smittspridning. Flertalet av de personer som smittats av antibiotikaresistenta bakterier blir bärare utan symptom och är därmed svåra att identifiera, detta gäller även vid ett flertal virussjukdomar. Arbetskläder är därför både relevanta, nödvändiga och legitima. Att själv behöva bekosta sina egna arbetskläder för att kunna utföra sitt arbete bidrar till en psykosocialt sämre arbetsmiljö.

Arbetskläder måste tåla att tvättas varje dag samt under arbetsdagen också vid behov, i minst 60 grader, så slitaget blir högt. Det är orimligt att arbetstagare inom förskolan själv ska bekosta sina kläder och därmed betala för sin egen arbetsmiljö.

Det finns behov av att förändra arbetsmiljölagen för att stänga det kryphål som en del arbetsgivare utnyttjar vad det gäller ansvaret för att tillhandahålla arbetskläder till de som arbetar inom förskole-verksamhet och annan pedagogisk omsorg. Detta bör innefatta arbetskläder för både inomhus- och utomhusbruk för så väl ordinarie personal som vikarier.

Ann-Christin Ahlberg (S)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Gunilla Svantorp (S)

Inga-Lill Sjöblom (S)

Paula Holmqvist (S)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

statustext: Motionen är inlämnad Inlämnad: 2020-10-01 Granskad: 2020-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)