Arbetskraftsinvandring

Motion 2018/19:2256 av Fredrik Malm m.fl. (L)

av Fredrik Malm m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetskraftsinvandring handlar om Sveriges tillväxt och konkurrenskraft och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige måste ha ett väl fungerande system för arbetskraftsinvandring som innebär att svenska företag ska kunna konkurrera om viktiga talanger på en global marknad samtidigt som missbruk och utnyttjande av arbetskraft bekämpas, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att mindre misstag måste kunna korrigeras även efter påtalande från Migrationsverket och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det måste kunna göras en helhetsbedömning i det enskilda fallet vid beslut om fortsatt arbetstillstånd och tillkännager detta för regeringen.
  5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det måste bli enklare för utländsk nyckelkompetens att byta arbetsgivare och yrke under pågående tillståndsperiod och tillkännager detta för regeringen.
  6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla för utländska entreprenörer inklusive startup-visum och tillkännager detta för regeringen.
  7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att attrahera och behålla fler utländska studenter som har utbildat sig i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  8. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppehållstillstånd för att söka jobb efter avslutade studier ska kunna ges i tolv månader efter avslutad utbildning och tillkännager detta för regeringen.
  9. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bosättningsbonus för utländska studenter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Arbetskraftsinvandring handlar om Sveriges tillväxt och konkurrenskraft. Bristen på kompetens förhindrar idag många företag från att växa och bidra mer till svensk konkurrenskraft och tillväxt. Företagen letar med ljus och lykta efter programmerare, ingenjörer, tekniker och annan kompetens. Jakten på kompetens är global. Svenska företag konkurrerar med företag runt om i världen för att attrahera nyckelkompetens.

Liberalerna har medverkat till att det sedan 2008 är lättare att komma till Sverige som arbetskraftsinvandrare. Lagstiftningen reviderades 2014 för att motverka utnyttjande av utländsk arbetskraft och missbruk av regelverket, vilket självklart har varit viktigt. Människor ska inte utnyttjas på svensk arbetsmarknad. Samtidigt har det blivit alltför tydligt att regelverket måste förbättras eftersom kompetensutvisningarna fortsätter. Ett stort ansvar för den bristande hanteringen kan läggas på den rödgröna regeringen som låtit socialdemokratins skeptiska inställning till arbetskraftsinvandring ha företräde framför Sveriges bästa.

Det måste bli lättare för svenska företag att anställa människor med nyckelkompetens från andra länder. Sverige måste kunna attrahera människor från hela världen att vilja komma hit för att jobba, men vi måste också behålla den kompetens som redan finns här. Människor som jobbar och bidrar till svensk tillväxt och välfärd ska inte tvingas att lämna landet. Nu behövs ett väl fungerande system för arbetskraftsinvandring som innebär att svenska företag ska kunna konkurrera om viktiga talanger samtidigt som missbruk och utnyttjande av arbetskraft bekämpas.

Stoppa kompetensutvisningarna

Trots bristen på kompetent arbetskraft utvisar vi de människor som svenska arbetsmark­naden behöver. Människor som jobbar och bidrar till svensk tillväxt tvingas lämna landet på grund av bagatellartade misstag som att den anställde tagit ut för lite semester, fått en lön som ligger strax under kollektivavtal eller vars arbetsgivare missat att teckna rätt försäkring. Vi kan bara konstatera att det inte blir enklare för svenska företag att rekrytera ingenjörer, programmerare, systemutvecklare och andra nyckelkompetenser från andra länder när de som kommer hit inte vet om de sedan får stanna. Sverige förlorar nyckel­kompetens som är viktig för vår konkurrenskraft.

Liberalerna menar att reglerna måste förändras och förenklas, vilket vi länge påpekat och också har agerat för i riksdagen. Vi är kritiska till att regeringen under föregående mandatperiod inte följde riksdagens tillkännagivande från oktober 2016 med uppmaningen att ge den pågående utredningen på området tilläggsdirektiv för att hantera bristerna i lagstiftningen. Vi försökte även tillsammans med övriga allianspartier lägga konkreta lagförslag i riksdagen för att driva på den rödgröna regeringen att vidta åtgärder. Det är positivt att Migrationsöverdomstolen bidragit genom två viktiga avgöranden som gått i rätt riktning, men det är tydligt att det fortfarande finns problem som måste åtgärdas.

Vi menar att mindre misstag måste kunna korrigeras även efter påtalande från Migrationsverket. Det är inte ovanligt att en brist upptäcks först när Migrationsverket påpekat bristen, och det måste vara möjligt för en arbetsgivare och arbetstagare att då agera för att avhjälpa misstaget. Trots kritik drevs förändringar igenom som innebär att ett misstag måste ha rättats till före ett eventuellt påpekande om felaktigheten från Migrationsverket.

Det måste också vara möjligt att göra en helhetsbedömning i det enskilda fallet. Den som jobbat, betalat skatt och inte missbrukat systemet måste kunna få vara kvar i Sverige trots misstag. Regelverket får inte vara så stelbent och oproportionerligt att bagatellartade misstag leder till att kompetent arbetskraft tvingas lämna Sverige.

Idag är det krångligt för utländsk nyckelkompetens att byta arbetsgivare och yrke under pågående tillståndsperiod, vilket måste förenklas.

Snabbare tillstånd och handläggning

Företagens möjligheter att rekrytera och behålla viktig kompetens försvåras nu på grund av långa handläggningstider och krångliga regelverk. När sedan en person fått arbets­tillstånd kan det vara krångligt att få tillstånd för familjen att komma hit. Det måste gå snabbt och vara enkelt för företag att anställa människor från andra länder. Och det måste vara attraktivt för människor med nyckelkompetens att välja Sverige.

Migrationsverket har av förklarliga skäl haft långa handläggningstider på grund av många asylansökningar, vilket lett till att frågor om arbetstillstånd också tagit lång tid. Tilläggas bör att regeringens omfattande och komplicerade lagändringar vad gäller asyllagstiftningen också medfört längre handläggningstider. Det är nu centralt att Migrationsverket ges ett tydligt uppdrag att korta handläggningstiderna för arbets­tillstånd. Det är också viktigt att korta handläggningstiderna för anhöriga till dem som fått arbetstillstånd.

De offentligfinansiella effekterna av att korta handläggningstiderna redovisas i Liberalernas budgetalternativ för 2019, varför formella yrkanden inte läggs här.

Entreprenörer behövs

Den utländske entreprenör som vill investera i och driva företag här måste enklare kunna göra det. Vi vill kunna ge startup-visum, en mindre byråkratisk väg att etablera sig i Sverige, för exempelvis kodare och startup-företag. Arbetskraftsinvandring ska inte bara handla om att vara anställd på ett och samma företag utan kan även innebära att man driver en rad olika företag. Återigen behövs en helhetsbedömning där det måste vara möjligt att starta och driva företag här och att den som försörjer sig själv och betalar skatt inte ska tvingas att lämna landet.

Fler utländska studenter

Sverige ska vara en kunskapsnation och då behöver vi också locka hit utländska studenter och forskare. På den globala utbildningsmarknaden konkurrerar svenska universitet med universitet som Oxford och Cambridge om de bästa studenterna. Ska utländska studenter uppfatta den högre utbildningen i Sverige som attraktiv måste hög akademisk kvalitet stå i fokus.

Av de utländska studenter som vi lyckas attrahera stannar alltför få kvar i Sverige efter examen. Det betyder att Sverige går miste om nyckelkompetens. Efter studierna måste studenter ges en chans att stanna här och söka jobb. Vi vill att utländska studenter i princip per automatik ska få uppehållstillstånd i ett år, istället för dagens sex månader, efter avslutade studier för att kunna söka arbete här.

Vidare bör ökade ekonomiska incitament prövas genom en bosättningsbonus. Om man som utländsk student tar examen och sedan väljer att arbeta i Sverige ska en del av utbildningsavgiften kunna betalas tillbaka i form av en bosättningsbonus. Återbetalningen kan ske i form av en avtrappning beroende på hur länge man stannar. Bedömningen görs att detta kan införas först 2020, vilket innebär att förslaget inte har offentligfinansiella effekter 2019.

Fredrik Malm (L)

Christer Nylander (L)

Tina Acketoft (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Lina Nordquist (L)

Mats Persson (L)

Allan Widman (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (9)