Arbetslösas rätt till studier på kvällar och helger

Motion 2005/06:A403 av Christer Erlandsson (s)

av Christer Erlandsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om studier på kvällar och helger.

Motivering

Vi talar idag om livslångt lärande och att man som arbetslös måste vara aktiv och söka arbete. Arbetslösa bemöts många gånger när de söker arbete med att de inte har tillräcklig kompetens eller kunskaper i svenska språket och därför ej kan få arbete.

Tar de arbetslösa idag egna initiativ för att förbättra sin kompetens och sina kunskaper i svenska språket under kvällar eller helger när arbetsförmedlingarna är stängda och personalansvariga på företagen har slutat arbeta för dagen eller har helgledigt är risken stor att man begår brott mot a-kassornas regelsystem och blir återbetalningsskyldig samt kan bli åtalad för bedrägeri.

Regelsystemet för rätt till a-kasseersättning säger att den arbetslösa ej får studera sfi (svenska för invandrare) mer än 10,8 tim per vecka oavsett om detta äger rum på kvällar och helger när arbetsförmedlingarna är stängda och ingen personalansvarig på företag finns tillgänglig.

Dessa begränsningar gäller även komvux 216 poäng på hösten och 264 poäng på våren, samt högskoleutbildning max 12 poäng per termin.

Begränsningarna av ovan nämnda slag bör tas bort. Vi bör istället stimulera arbetslösa att ta egna initiativ till utveckling/utbildning som underlättar för dem att få arbete. Arbetslösa bör i samråd med arbetsförmedlingens handläggare få rätt att studera på kvällar och helger för att höja sin kompetens för att lättare få arbete.

Givetvis bör inte detta äga rum under tid (kontorstid) då arbetsförmedling och personalansvarig är tillgänglig, dvs. utveckling/studier får inte inkräkta på den tid då den arbetslöse aktivt kan och bör söka arbete. Detsamma gäller om den arbetslöse blir erbjuden ett heltidsarbete. Då bör han/hon omedelbart kunna ta erbjudet arbete.

Stockholm den 27 september 2005

Christer Erlandsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)