Arbetslöshetsförsäkringen och uthyrningsföretagen

Motion 2004/05:A228 av Matilda Ernkrans m.fl. (s)

av Matilda Ernkrans m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om arbetslöshetsförsäkringen och uthyrningsföretagen.

Motivering

Som arbetslös står man till arbetsmarknadens förfogande. Som arbetslös med arbets­löshets­ersättning ställs krav på den arbetssökande utifrån att arbetslöshets­försäk­ringen är en omställningsförsäkring. Den arbetssökande ska vara aktivt arbetssökande och ta de arbeten som erbjuds. Om man nekar till erbjudna arbeten, då ingår även anställningar hos uthyrningsföretag, riskerar den arbetssökande att få sin arbetslöshets­ersättning ifrågasatt. Så långt allt väl enligt principer om arbetslinjen och arbetslöshets­försäk­ringen som omställningsförsäkring. Det finns dock en problembild som behöver belysas.

Problembilden som vi vill beskriva handlar om arbetslöshet mellan anställningar hos uthyrningsföretag och arbetslöshetsförsäkringen för den enskilde: Den arbets­sökande erhåller ett arbete hos ett uthyrningsföretag under en period, anställningen upphör, den arbetssökande blir åter arbetslös och erbjuds och accepterar efter detta nästa arbete, återigen hos ett uthyrnings­företag. Om detta arbete sedan upphör och den arbetssökande åter blir arbetslös riskerar den arbetssökande att få sin arbetslöshets­ersättning ifrågasatt. Detta har inträffat och enligt det regelverk som nu används så kan detta hända då det finns anledning att tro att uthyrningsföretaget utnyttjar arbetslöshets­försäkringen på ett felaktigt sätt - alltså när inte uthyrnings­företaget fått in tillräckligt med arbete för arbetstagaren så görs arbetstagaren arbetslös. Arbetslöshetsförsäkringen får alltså bekosta de perioder då inte uthyrningsföretaget har fått in tillräckligt med arbetsuppgifter för arbetstagaren.

Naturligtvis finns det anledning att vara uppmärksam på uthyrningsföretag och even­tuellt missbruk av arbetslöshetsförsäkringen. Problemet som vi vill uppmärksamma är att här kommer den enskilde individen i kläm i ett regelverk och ett missbruk av arbetslöshetsförsäkringen som den enskilde individen inte kan hållas ansvarig för. Den enskilde arbetslöse kommer under hård press och tvingas till orimliga val vid erbjudan­de om arbete hos uthyrningsföretag. Ett arbete som är välkommet men där konsekven­serna kan bli förödande om den enskilde individen anställs av ett uthyrningsföretag som missbrukar sin arbetsgivarroll.

Enligt vår mening bör regeringen låta se över regelverket för att förhindra att enskilda arbetstagare drabbas genom ett felaktigt bruk av arbetslöshetsförsäkringen.

Stockholm den 22 september 2004

Matilda Ernkrans (s)

Inger Lundberg (s)

Lennart Axelsson (s)

Helena Frisk (s)

Nils-Göran Holmqvist (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)