Asylsökande barn utan vårdnadshavare

Motion 2009/10:Sf407 av Chatrine Pålsson Ahlgren och Eva Johnsson (kd)

av Chatrine Pålsson Ahlgren och Eva Johnsson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda frågan om att asylsökande barn utan lämplig vårdnadshavare inte ska utvisas.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inhibera avvisnings- och utvisningsbeslut av asylsökande barn utan lämplig vårdnadshavare.

Motivering

De senaste åren har det förekommit fall där barn till asylsökande familjer av olika orsaker har omhändertagits. Oavsett orsaken till att barnet omhändertagits uppstår det ett problem när familjen får ett utvisningsbeslut. Barnen ska plötsligt utvisas tillsammans med föräldrarna som tidigare bedömts inte kunna eller inte ansetts lämpade att ta hand om barnet. I andra fall utvisas barnen helt ensamma. Fråga uppstår således om vem som har ansvaret för detta barns välbefinnande när utvisning sker.

Ett aktuellt exempel är den romska flickan Lollo. Många av dem som har kämpat för Lollo står bakom kravet att utifrån humanitära aspekter och utifrån vad barnkonventionen påbjuder låta henne få stanna i det land hon är född och uppvuxen, istället för att utlämnas till ett land där hennes enda anhörig är en pappa som misshandlat henne. Generaldirektören för Migrationsverket har i ett tv-program sagt att han förvisso tror att Lollo skulle få det bättre om hon fick stanna i Sverige men att det saknas laglig grund för att låta henne stanna.

I en interpellationsdebatt med migrationsministern i januari 2009, som Kristdemokraterna initierat, svarade ministern att han inte kommer att utreda den specifika frågan om ensamma barn som ska utvisas. Istället hänvisade migrationsministern dels till portalparagrafen, dels till den utvärderingsutredning som överlämnade sitt betänkande i juni i år. Utredningen föreslog inte några ändringar i lagstiftningen.

Vi anser att barn som omhändertagits för att föräldrarna av myndigheterna bedömts som olämpliga inte ska utvisas från Sverige, såvida det inte finns en lämplig vårdnadshavare i hemlandet. Denna fråga bör utredas skyndsamt. I avvaktan på en ändrad lagstiftning bör verkställigheten av alla avvisnings- och utvisningsbeslut där barn saknar adekvat vårdnadshavare inhiberas.

Stockholm den 6 oktober 2009

Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

Eva Johnsson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)