AT-tjänst för nyutexaminerade sjuksköterskor

Motion 2010/11:Ub370 av Margareta Cederfelt och Johan Forssell (M)

av Margareta Cederfelt och Johan Forssell (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av en allmäntjänstgöring för nyutexaminerade sjuksköterskor.

Motivering

Det torde föreligga ett behov av en förlängd klinisk utbildning inom sjuksköterskeutbildningen och det kan ske genom en förlängning av utbildningen alternativt genom en inledande allmäntjänstgöring efter högskoleexamen.

En allmäntjänstgöring skulle öka patientsäkerheten. I förlängningen skulle det även bidra till minskad personalomsättning inom hälso- och sjukvården eftersom belastningen för nyutexaminerade sjuksköterskor inte blir lika stor som i dag. Genom införandet av allmäntjänstgöring skulle Socialstyrelsen kunna säkerställa kunskaperna hos framtida sjuksköterskor. Det gäller även vårdens kvalitet och effektivitet.

Allmäntjänstgöringen kan också motiveras utifrån att den kan erbjuda en möjlighet att tjänstgöra inom olika specialiteter under handledning och därför ge den nyutbildade sjuksköterskan en bredare bas att stå på. Dagens högspecialiserade hälso- och sjukvård med korta vårdtider ställer stora krav på medarbetarna inom hälso- och sjukvården.

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvård ska ha formella och reella kunskaper. Behovet av en allmäntjänstgöring för nyutexaminerade sjuksköterskor är därför i högsta grad påkallat. På så sätt kan de nyutexaminerade sjuksköterskornas kompetens bättre garanteras, vilket ger patienterna ännu bättre och säkrare vård.

Stockholm den 26 oktober 2010

Margareta Cederfelt (M)

Johan Forssell (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)