Återföring från vattenkraft

Motion 2013/14:N225 av Anders Sellström (KD)

av Anders Sellström (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av möjligheterna till återföring av medel från vattenkraft.

Motivering

Drygt 90 procent av Sveriges vattenkraft produceras i de sju skogslänen. Exploateringen av vattenkraften har försämrat förutsättningarna för fiske, renskötsel, jord- och skogsbruk, liksom för turismen. De kommuner som bidrar med sina forsar till den gemensamma vattenkraftsproduktionen bör därför få någon form av ersättning för att utveckla de bygder som berörs.

Elproduktion från vattenkraft förorsakar intrång hos vattenkraftskommunerna och påverkar natur, miljö och näring. Konsekvenser för landskap och organismer kring en utbyggd älv är stora. Vissa områden torrläggs medan andra däms över, forsar försvinner och det blir svårare för fiskar och andra djur att överleva. Sportfiske, turism, friluftsliv och förutsättningarna för att bedriva rennäring påverkas.

När stora dammar och regleringsmagasin byggs, innebär det också att stora landområden med jordbruksmark, skogar och ibland bebyggelse läggs under vatten. Reglering av älvar och floder får konsekvenser för fiskbeståndet. Idag är antalet arbetstillfällen vid kraftverken mycket få eftersom driftövervakningen sköts från orter utanför vattenkraftskommunerna.

Då vattendomarna fastställdes värderades inte miljöintrång och konsekvenser av dessa jämfört med dagens värderingar. Värdet av de årliga bygdemedlen är mycket blygsam. 130 miljoner kronor per år motsvarar omvandlat till den genomsnittliga vattenkraftsproduktionen (65 TWh/år) endast 0,2 öre/kWh.

Regeringen bör göra en översyn och återkomma till riksdagen med förslag på hur ett system med viss återföring kan se ut. En möjlighet kan vara att se hur det fungerar i Norge där man sedan länge har ett system som ger vattenkraftskommunerna del av den värdetillväxt som uppstår i vattenkraftsproduktionen. Det systemet har stor betydelse i Norge för att hela landet ska leva och utvecklas. För Sveriges vattenkraftsproducerande kommuner blir införandet av ett liknande system i Sverige en alltmer angelägen fråga för varje år som går.

Stockholm den 4 september 2013

Anders Sellström (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-09-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)