Återkallande av medborgarskap

Motion 2021/22:3644 av Lars Püss m.fl. (M)

av Lars Püss m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att kunna återkalla medborgarskap under vissa förutsättningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Som barn får vi lära oss att det aldrig lönar sig att fuska. Tyvärr inser man som vuxen att det där inte stämmer. De flestas spontana inställning till när någon påkommes med att fuska är att personen ska bli av med sin orättvist erhållna fördel. När det gäller medborgarskap så gäller inte den ordningen.

Regeringsformen slår fast att ”ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap”. Detta är en absolut rättighet. Å andra sidan finns det ett antal statliga utredningar som förordar en ändring. Senast en utredning från 2006, tillsatt av dåvarande S-regeringen, föreslog en grundlagsändring som skulle göra det möjligt att återkalla medborgarskap när en person fått det genom att lämna felaktiga uppgifter, efter några uppmärksammade fall av mutor vid Migrationsverket. Vilket ju också harmoniserar med det allmännas uppfattning av vad som är rimligt.

I våra grannländer Tyskland, Finland, Norge och Danmark kan medborgarskapen återkallas under speciella omständigheter. Samtliga länder medger återkallelse vid både felaktiga uppgifter och allvarliga brott mot staten.

Att vara svensk medborgare är något som ska vara åtråvärt och eftersträvansvärt. Om man begår allvarliga brott mot staten Sverige borde man ha försuttit sin rätt att kalla sig svensk medborgare. Därför borde man utreda möjligheterna att återkalla medborgarskap under speciella omständigheter vid felaktiga uppgifter och allvarliga brott mot staten.

Lars Püss (M)

Helena Storckenfeldt (M)

Åsa Coenraads (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)