Återuppta Östlig förbindelse

Motion 2017/18:1993 av Ida Drougge (M)

av Ida Drougge (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av projektet Östlig förbindelse i Stockholms län och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Stockholms befolkning ökar i rekordfart. Sedan många år tillbaka har Stockholm EU:s absolut högsta relativa befolkningsökning, faktum är att den ligger på en nivå som är ungefär åtta gånger så stor som i övriga EU. Detta väntas också fortsätta och regionen beräknas ha byggt över 300 000 nya bostäder till 2030.

Stockholms höga tillväxt är en tillgång för hela Sverige, men det ställer också höga krav på utbyggd infrastruktur. Bara trängseln i Stockholm uppgår till en samhällskostnad på nio miljarder kronor. Trots stora investeringar beräknas antalet flaskhalsar vara fler 2030 än idag, både på vägar och på spår. Räknat i kölängd beräknas köerna vara fem gånger så långa som idag, detta eftersom att trafiken ökar ännu snabbare än befolkningsökningen.              

Dagens östliga förbindelse är en av Stockholms känsligaste trafikpunkter, då den går rakt igenom Stockholm via Skeppsbron. Vägarna här har sedan länge korkat igen till den grad att busstrafiken blir opålitlig och inte fungerar tillräckligt väl för att vägnäten inte ska belastats ytterligare.

I Sverigeförhandlingens planerade bostadsbyggande kommer 178 000 nya bostäder att byggas. Bara i moms blir statens intäkter av detta 6 000 kronor per kvadratmeter nyproducerad bostad. Det innebär att statens momsintäkter från Stockholms län kommer överstiga 100 miljarder kronor de kommande åren. Östlig förbindelse beräknas kosta 17,7 miljarder kronor och statens medfinansiering skulle ha uppgått till 12,2 miljarder i och med att den trängselskatt som stockholmarna betalar själva också tillkommer. Detta finansierar gott och väl den östliga förbindelse som Stockholm behöver för att fortsätta vara en växande storstad. Medfinansiering av staten innebär med andra ord bara att stockholmarna själva skulle få behålla mer av det värde de skapar genom sin egen tillväxt och sitt eget bostadsbyggande.

En östlig förbindelse är inte heller bara viktig för att stockholmarna ska klara sin dagliga pendling till och från arbetet. När stockholmarna tvingas sitta i kö istället för att arbeta drabbar detta hela Sverige. Att överge och straffa Stockholm med allt längre bilköer, med bussar som kör fast i trafikstockning och med dämpad tillväxt skapas inte incitament för att bidra till Sveriges utveckling. Tvärtom straffas nu slit och hårt arbete och en allt större och växande infrastrukturskuld skjuts på kommande generationer.

Ida Drougge (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)