Återvinning av uttjänta bilar

Motion 2017/18:1845 av Niklas Karlsson och Annelie Karlsson (båda S)

av Niklas Karlsson och Annelie Karlsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att uttjänta bilar återvinns och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är inte tillåtet att överge en uttjänt bil eller att förvara den på ett sätt som utgör en risk för hälsa eller för miljön. Ändå överges tusentals bilar varje år. Enligt organisa­tionen Håll Sverige rent överges tusentals bilar varje år i Sverige. Förutom att en gammal, uttjänt bil är ren nedskräpning betraktas den också som farligt avfall så länge den innehåller de vätskor och komponenter som är skadliga för miljön.

Idag finns det ett så kallat producentansvar för uttjänta bilar. Det innebär att det är tillverkaren eller den som fört in en bil i Sverige som är skyldig att ta emot den gratis, och att se till att bilen, helt eller delvis, återanvänds, återvinns eller tas om hand.

Trots det struntar många att lämna in sin uttjänta skrotbil, vilket bland annat innebär att kommunerna tvingas hantera dem. Det är ett stort miljöproblem för samhället när skrotbilar inte blir återvunna. Enligt Naturvårdsverket rör det sig om 10 000 bilar årligen, vilket kostar kommunerna tiotals miljoner kronor varje år.

Om fler skrotbilar återvinnas kommer det att innebära en stor miljövinst. Det finns därför all anledning att se över möjligheten att ta fram åtgärder som leder till ökade incitament för privatpersoner att återvinna sina uttjänta bilar.

 

 

Niklas Karlsson (S)

Annelie Karlsson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)