Åtgärda farliga korsningar mellan väg och järnväg på Västra stambanan

Motion 2018/19:382 av Ingemar Kihlström (KD)

av Ingemar Kihlström (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att åtgärda farliga korsningar mellan väg och järnväg på Västra stambanan mellan Floby och Göteborg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Västra stambanan har ett flertal järnvägsövergångar längs med sträckan Floby till Göteborg som inte är planskilda. Vid dessa övergångar hanteras mötet mellan vägtrafik och järnvägstrafik med signaler och bommar. På Västra stambanan norrut genom Skaraborg har man åtgärdat problematiken och byggt ett antal planskilda korsningar som genom bro eller underfart skiljer vägtrafik och tåg.

När väg- och järnvägstrafiken inte är planskild kvarstår risk för olyckor. Med den högre frekvensen av järnvägstrafik och fler snabbtåg uppstår också allt längre väntetid för vägtrafik vid järnvägsövergångarna i samband med tågpassage.

För att undvika olycksrisker och främja järnvägs- och vägtrafiken bör en projektering och byggnation av planfria korsningar på sträckan Floby–Göteborg genomföras snarast och om möjligt inkluderas i infrastrukturplanen för Västra stambanan 2022–2030.

Ingemar Kihlström (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-14 Granskad: 2018-11-15 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)