Åtgärder för att bryta segregationen

Motion 2021/22:2754 av Gunilla Carlsson m.fl. (S)

av Gunilla Carlsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder för att minska segregationen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är alltjämt ett av världens mest jämlika länder, men de senaste decennierna har klyftorna ökat. Samtidigt har segregationen, det vill säga den rumsliga separationen mellan olika befolkningsgrupper, tilltagit. Denna utveckling drabbar de människor som lever i socioekonomisk utsatthet och är ytterst ett hot mot sammanhållningen i vårt land.

Tre hörnstenar för att åstadkomma en ökad integration och jämlikhet är arbete, utbildning och bostad.

Därför är det av stor vikt att arbetet med att förstärka arbetslinjen genom en aktiv arbetsmarknadspolitik med fokus på att stärka människors kompetens och kontakter med arbetslivet fortsätter. Särskilt angeläget är att den som uppbär försörjningsstöd får stöd för att så fort som möjligt komma i arbete.

Även satsningarna på ett ökat bostadsbyggande för ökad tillgång till bostäder som människor har råd att efterfråga och med olika upplåtelseformer för att skapa mer blandade bostadsområden behöver fortsätta. Lagen om eget boende behöver förändras och på sikt avskaffas för att motverka en koncentration av nyanlända i samma bostadsområden där många redan har en svag ställning.

Skolan behöver förändras för att nå målet om en jämlik och likvärdig skola där kunskaps- och utbildningsmålen står i centrum. Elever och föräldrar ska kunna välja skola, men skolor ska inte kunna välja eller välja bort elever. Resurser behöver fördelas så att skolor med stora behov också får bättre förutsättningar att nå goda studieresultat.

På alla områden krävs ett lokalt, regionalt och nationellt långsiktigt och strukturerat arbete för att bryta segregationen och skapa jämlika levnadsvillkor.

Gunilla Carlsson (S)

Johan Büser (S)

Mattias Jonsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)