Åtgärder för att stärka Göteborgs, Malmös och hela Sveriges konkurrenskraft

Motion 2016/17:3098 av Aron Modig (KD)

av Aron Modig (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att arbeta för en stärkt svensk konkurrenskraft och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I en värld där det råder allt tuffare global konkurrens om investeringar och arbetstillfällen är det, i det urbaniserade Sverige, viktigt att alla våra storstadsregioner fungerar som motorer i svensk ekonomi. Här finns idag förbättringspotential, inte minst vad gäller Göteborg och Malmö – rikets andra och tredje stad. Hela Sverige skulle vinna på om Göteborgs och Malmös ekonomier hade en bättre utveckling.

Skälen till att Göteborg och Malmö hålls tillbaka är flera. Företagsklimatet är för dåligt, det råder brist på bostäder och infrastrukturen är eftersatt. Den framtida energiförsörjningen är osäker. Och inte minst i fallet Göteborg flyttar många högutbildade från staden.

Vissa av dessa utmaningar måste hanteras lokalt i respektive kommun, men flera av dem kräver handlingskraft på nationell nivå.

Oavsett i vilken takt de S-ledda styrena i Göteborg och Malmö agerar kan vi på nationell nivå inte dröja med de åtgärder som behöver vidtas för att stärka hela Sveriges konkurrenskraft och ekonomiska tillväxt. Följande är åtta viktiga områden i det arbetet.

1. Främja en fri handel. Det ökar välståndet i världen och underlättar för våra exportföretag. Frihandelsavtalet TTIP mellan EU och USA måste komma på plats.

2. Säkra tillgången till stabil och billig el genom investeringar i klimatneutral energiförsörjning. Då får våra industriföretag ökade möjligheter att konkurrera på världsmarknaden.

3. Gör större satsningar på infrastruktur. Om resultatet av Sverigeförhandlingen blir nya snabbtåg, bör nästa steg vara en Skandinavienförhandling där även Oslo och Köpenhamn vävs in. Det skapar förutsättningar för affärsskapande och arbetspendlande.

4. Utöka undantaget från turordningsreglerna i LAS så att fyra personer kan undantas oavsett företagets storlek. Då vågar fler företagare anställa.

5. Förbättra matchningen på arbetsmarknaden genom att konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen och samtidigt införa ett system med "jobbpeng". Så ökar vi sannolikheten att "rätt" person får "rätt" jobb.

6. Sänk skadliga skatter. Sverige har fortfarande ett av världens högsta skattetryck och de allra högsta marginalskatterna. Detta måste vi åtgärda. Med lägre skatter skulle människor och familjer få större frihet samtidigt som drivkrafterna för utbildning, företagande och hårt arbete skulle stärkas. Därför bör fortsatta skattesänkningar vara prioriterade. Ett självklart mål är att värnskatten slopas.

7. Underlätta användningen av personaloptioner i utvecklingsföretag. Det gör det enklare för nystartade företag att rekrytera kvalificerad arbetskraft.

8. Stärk civilsamhället genom att återinföra och utveckla gåvoskatteavdraget. Fram till förra året kunde privatpersoner göra avdrag för gåvor till hjälporganisationer. Den möjligheten bör finnas också framöver, men gåvor till kyrkor, kultur och föreningar bör också vara avdragsgilla. Med ett livskraftigt civilsamhälle stärks tilliten, vilken är viktig för affärsklimatet.

Politiker kan inte på egen hand skapa jobb, men vi kan ge förutsättningar för tillväxt. Ett gott företagsklimat och starka drivkrafter för entreprenörskap och hårt arbete banar väg för starkare storstadsregioner med växande företag, fler jobb och i förlängningen mer pengar till välfärd och skolor. Detta gynnar hela landet.

Regeringen bör återkomma till riksdagen med konkreta förslag i den riktning som presenteras ovan.

Aron Modig (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)