Åtgärder för att underlätta kvarboende

Motion 2008/09:C445 av Lars Mejern Larsson m.fl. (s)

av Lars Mejern Larsson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av åtgärder för att underlätta för äldre att bo kvar i sina lägenheter.

Motivering

Trots att det under senare år gjorts insatser för att stimulera installation av hissar finns i dag ett stort antal äldre trevåningshus utan hiss. Med dagens åldrande befolkning får detta till resultat att det sitter många äldre i hyresrätter på tredje våningen som har stora problem varje gång de ska ta sig ut ur eller in i sin bostad. Att bli isolerad i sitt eget hem kan för många bli förödande.

Med tanke på vad vi i dag vet om det sociala livets betydelse för hälsan är detta en ohållbar situation. En stor del av hemtjänstens uppgifter går idag ut på att gå till posten, banken eller affären åt äldre som skulle må bra av att få komma ut själva men som saknar hiss och inte klarar av att gå i trappor. Vi har idag ett onödigt högt tryck på våra äldreboenden på grund av att äldre som skulle kunna bo kvar hemma måste flytta för att hyreshuset saknar hiss.

Om det installerades hissar i de gamla husen skulle fler människor få möjligheten att åldras i sin hemmiljö samtidigt som de kan behålla sitt sociala liv. De kan ta sig ut utan problem och göra ärenden, delta i föreningsliv med mera.

Många hyresvärdar drar sig för att installera hissar eftersom det ofta är svårt att ta ut de ökade kostnaderna på hyran. Det är därför angeläget att staten vidtar åtgärder för att förbättra situationen.

Regeringen bör därför snarast se över vilka åtgärder som kan sättas in för att underlätta för äldre att bo kvar i sina lägenheter. En sådan översyn bör naturligtvis även omfatta åtgärder för att stimulera installationer av hissar i gamla hyreshus.

Stockholm den 29 september 2008

Lars Mejern Larsson (s)

Anders Karlsson (s)

Claes-Göran Brandin (s)

Hans Stenberg (s)

Ronny Olander (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)