Åtgärder för fler barnmorskor inom förlossningsvården

Motion 2021/22:2198 av Margareta Cederfelt (M)

av Margareta Cederfelt (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjliga åtgärder för fler barnmorskor inom förlossningsvården och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att det råder brist på barnmorskor över hela landet året runt är tyvärr ett välkänt problem. Under semesterperioder och storhelger gör sig bristen extra påmind.

Enligt Barnmorskeförbundet är bristen på barnmorskor omfattande och situationen ansträngd. Att förlossningsvården fungerar beror på barnmorskornas lojalitet och omfattande övertidsarbete.

Många nyblivna föräldrar har under de senaste åren vittnat om hur de har blivit omdirigerade till andra sjukhus, ibland i närheten och ibland till en förlossningsavdelning avlägset belägen från bostadsorten.

Inför sommaren var TT i kontakt med 32 av de drygt 40 förlossningsavdelningarna i landet. Då svarade drygt 80 procent att man inte hade tillräckligt med personal inför sommaren.

Eftersom bristen på barnmorskor inte är relaterad till semester innebär det att det behövs fler barnmorskor inom hälso- och sjukvården. Barnmorska är en skyddad yrkestitel med av Socialstyrelsen utfärdad legitimation. Det fanns en period när barnmorska var en attraktiv vidareutbildning för sjuksköterskor och tillgången på legitimerade barnmorskor var mycket god.

I syfte att såväl öka tryggheten för gravida kvinnor som för en bättre arbetsmiljö behöver antalet barnmorskor öka. Regionerna är ansvariga för tillgången på hälso- och sjukvård men det finns mycket som regeringen kan göra för att förbättra tillgången på barnmorskor.

En åtgärd skulle kunna vara att se över villkoren för sjuksköterskors vidareutbildning. En förebild för vidareutbildning skulle kunna vara läkarnas specialistutbildning. En annan åtgärd att beakta skulle kunna vara att se över löneutvecklingen för barnmorskor, ytterligare åtgärder är införandet av karriärtjänster för barnmorskor. Arbetet att rekrytera fler barnmorskor till förlossningsvården bör naturligtvis ske i samarbete med berörda aktörer såsom Sveriges Kommuner och Regioner, Barnmorskeförbundet, universitet och Socialstyrelsen. 

Bristen på barnmorskor är välkänd sedan åtskilliga år men åtgärderna för att öka antalet kliniskt verksamma barnmorskor har varit begränsade till enskilda regioner. För att säkra tillgången barnmorskor är detta inte tillräckligt utan det behövs nationella insatser.

Margareta Cederfelt (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)