Åtgärder mot den illegala cabotagetrafiken

Motion 2017/18:2178 av Anna Wallén m.fl. (S)

av Anna Wallén m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att fortsätta arbetet mot den illegala cabotagetrafiken och för ordning och reda på våra vägar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ordning och reda på vägarna är en högprioriterad fråga för oss socialdemokrater. För jobben, arbetsmiljön, trafiksäkerheten och klimatet.

Åkerinäringens omsättning står för nästan 4 % av Sveriges BNP, och en väl fungerande åkerinäring som samarbetar på bästa sätt med de övriga godstransportslagen är en viktig del i vårt arbete för att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020.

Under lång tid har vi sett hur den seriösa åkerinäringen brottats med en snedvriden konkurrens från aktörer som utnyttjar och bryter mot EU:s regelverk. Företag konkurreras ut, chaufförernas villkor pressas ned och nödvändiga miljöinvesteringar uteblir. Det är inte rimligt att svenska företag och jobb avvecklas på grund av lönedumpning och illojal konkurrens.

Regeringen har sedan den tillträdde hösten 2014 beslutat om en mängd åtgärder mot olaglig cabotagetrafik och för ordning och reda på våra vägar. En sanktionsavgift på 40 000 kronor har införts, likaså möjlighet till klampning där polis eller tull kan låsa fast ett hjul på en lastbil under 24 timmar.

Regeringen har dessutom gett Transportstyrelsen i uppdrag att se över om det nuvarande så kallade beställaransvaret skapar tillräckliga förutsättningar för ordning och reda i transportbranschen. Utöver detta förbereder Trafikverket även introduktion av permanenta alkobommar i tre till fem av de större svenska hamnarna för att förhindra rattfylleri och öka trafiksäkerheten. I årets budgetproposition finns även en resursförstärkning riktad till trafikpolisens insatser för kontroller av illegal cabotagetrafik.

För svenska företag och förare är det viktigt att EU tar fram striktare cabotageregler som ska gälla i hela unionen. Vägtransportmarknaden måste baseras på lika och rättvisa villkor för alla. En majoritet i EU-parlamentet beslutade nyligen att ställa sig bakom en översyn av nuvarande cabotageregler och kombidirektivet med syfte att göra reglerna skarpare, enklare att följa och lättare att kontrollera. Införande av smarta färdskrivare med ett elektroniskt och EU-täckande integrerat operatörsregister i alla bilar kan vara en lösning.

Vi socialdemokrater har tagit krafttag för att komma tillrätta med illegal cabotageverksamhet och för att stärka den svenska modellen. Trots att en mängd beslut har fattats får arbetet med att ytterligare vässa regelverken inte avstanna.

Vilda västern kan aldrig vara ett alternativ på våra svenska vägar.

 

 

Anna Wallén (S)

 

Lars Eriksson (S)

Olle Thorell (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)