Åtgärder mot den illegala cabotagetrafiken

Motion 2019/20:1397 av Pia Nilsson m.fl. (S)

av Pia Nilsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att fortsätta arbetet mot den illegala cabotagetrafiken och för ordning och reda på våra vägar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ordning och reda på vägarna är en högprioriterad fråga för oss socialdemokrater. För jobben, arbetsmiljön, trafiksäkerheten och klimatet.

Åkerinäringens omsättning står för nästan 4 % av Sveriges BNP, och en väl funge­rande åkerinäring som samarbetar på bästa sätt med de övriga godstransportslagen är en viktig del i vårt arbete för att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020.

Under lång tid har vi sett hur den seriösa åkerinäringen brottats med en snedvriden konkurrens från aktörer som utnyttjar och bryter mot EU:s regelverk. Företag konkurre­ras ut, chaufförernas villkor pressas ned och nödvändiga miljöinvesteringar uteblir. Det är inte rimligt att svenska företag och jobb avvecklas på grund av lönedumpning och illojal konkurrens.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har vidtagit en mängd åtgärder mot olaglig cabotagetrafik och för ordning och reda på våra vägar:

  • En sanktionsavgift på 40 000 kronor vid överträdelser av bestämmelserna om cabotagestransport på väg.
  • Möjlighet att beslagta fordonsnycklar eller registreringsskylt på en lastbil för att hindra fortsatt färd.
  • Möjlighet för polis eller tull att klampa ett fordon, dvs. att låsa fast ett hjul på en lastbil under 36 timmar.
  • 100 miljoner extra till polisen för ytterligare kontroller av cabotagetrafiken.
  • Ändringar i förordningen om kör- och vilotider. Sanktionsavgiften för transportföre­tag som gör allvarliga överträdelser, som till exempel vid felaktigheter med färdskri­varen eller när föraren avsevärt avviker från reglerna om kör- och vilotider, höjs. Takbeloppet höjs också från 200 000 kr till 800 000 kr.
  • Skärpt beställaransvar. Alla som yrkesmässigt beställer en varutransport eller persontransport omfattas, oavsett var i avtalskedjan man befinner sig. Den som inte kontrollerar att transporten är laglig kan få böter eller fängelse i högst ett år.
  • Alkobommar i hamnar för ökad säkerhet och trygghet på vägarna.
  • Vinterdäckskrav för samtliga hjul på tunga fordon, inte bara på drivaxlar, när vinter-väglag råder.

För svenska åkeriföretag och förare är det viktigt att EU tar fram striktare cabotagereg­ler som ska gälla i hela unionen. Vägtransportmarknaden måste baseras på lika och rätt­visa villkor för alla.

EU-parlamentet antog i våras att cabotage ska vara tillåtet i 72 timmar och att fordo­net därefter måste lämna landet i minst 60 timmar samt att en lastbil som kör cabotage­trafik måste återvända till etableringslandet minst var fjärde vecka och genomföra en körning där (lossning eller lastning).

Ett förtydligande har även antagits om att chaufförernas långa veckovila inte får ske i fordonet, och det slås också fast att arbetsgivaren ska betala chaufförers hemresor, till det land som de kommer ifrån. Det föreslås även att en chaufför ska betraktas som ut­stationerad från dag ett i ett annat EU-land, vilket innebär att hen ska ha samma lön och villkor som kollegor anställda i Sverige.

Vi socialdemokrater har tagit krafttag för att komma till rätta med illegal cabotage­verksamhet och för att stärka den svenska modellen. Trots att en mängd beslut har fat­tats får arbetet med att ytterligare vässa regelverken inte avstanna. För att vi ska kunna ha en sund konkurrens och goda arbetsvillkor i åkeribranschen måste det bli ordning och reda på vägarna.

 

 

Pia Nilsson (S)

 

Olle Thorell (S)

Åsa Eriksson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)