Åtgärder mot förfalskade läkemedel

Motion 2007/08:So225 av Finn Bengtsson och Jan R Andersson (m)

av Finn Bengtsson och Jan R Andersson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kartläggning av och åtgärder mot förfalskade läkemedel ur juridisk och polisär synpunkt.

Bakgrund

Falska läkemedel är olagligt framställda och distribuerade piller eller vätskor som med dagens förfinade förfalskningstekniker är praktiskt taget omöjliga att skilja från riktiga läkemedel vid enbart en inspektion med ögat. Även för experter som tull/polis och uppköpare (t.ex. apotek) förefaller dessa i det närmaste oskiljaktiga från äkta produkter som godkänts av myndigheter med ansvar för kvaliteten på läkemedel, i Sverige Läkemedelsverket. Förfalskade läkemedel innehåller dock för lite, ingen eller rent av för mycket av aktiv läkemedelssubstans, eller kan t.o.m. innehålla en helt annan substans än den plagierade produkten ger sken av. Vid sidan av att sådan verksamhet är illegal och svårkontrollerad, utgör den i samtliga fall ett allvarligt hot mot patientsäkerheten. Verksamheten är kraftigt i växande, dels då den snabbt ökande Internethandeln även gäller läkemedel och då falska produkter ofta är omöjliga att upptäcka utan kemisk analys bland till synes korrekta läkemedel av utanpåskriften att döma, dels då lagföring av förfalskare i detta farliga medicinska gebit försvåras av att denna nya kriminalitet inte har straffsatser som är rimliga i förhållande till olaglig handel med t.ex. narkotika eller andra missbrukssubstanser.

Storleken på problemet

Enligt WHO:s statistik från november 2006 uppskattas det globala marknadsvärdet för denna kriminella industri år 2010 kunna uppgå till hissnande 75 miljarder US-dollar. Inget land, vare sig u- eller i-land, är idag undantaget. Världsmarknaden för förfalskade läkemedel beräknas för tillfället vara 1–10 % av alla läkemedel som finns ute till försäljning. För exempelvis inköp från oseriösa Internetsidor är risken att erhålla ett förfalskat läkemedel idag uppskattat till minst 50 %. Varannan beställning där ger ett potentiellt livsfarligt preparat som är närmast omöjligt för beställaren, som kan vara enskild kund men även läkemedelsgrossist som förser apoteken, att kontrollera.

I Sverige idag är problemet att omfattningen av denna patientskadliga verksamhet inte är känd. Men tillfälliga tillslag främst under senare tid, trots bristande tull- och polisresurser, bekräftar en troligen tilltagande kriminalitet på området även inom EU och vårt land. Ett alltför lågt straffvärde i gällande lagstiftning gör verksamheten extremt lönsam med liten risk för upptäckt. Det finns t.o.m. exempel på att åklagare avstått från utredning i klart misstänkta fall, varför beivran och påföljd för dessa brott idag närmast lyser helt med sin frånvaro. Traditionella narkotikaligor kan därför misstänkas övergå från en typ av illegala substanser till en annan som är svårare att kontrollera med rask spridning av förfalskade läkemedel även i vårt land som resultat om inget görs skyndsamt.

Problemet är särskilt allvarligt för de många av våra folksjukdomar som kräver långvarig läkemedelsbehandling. Dels för att marknaden här är mest lukrativ för förfalskarna p.g.a. de stora volymer läkemedel som här hanteras, dels för att de läkemedelsbehövande patienterna löper större risk att drabbas då de ofta behöver just flera olika mediciner under långa tider. Ett viktigt exempel på sådan riskgrupp är den miljon människor i Sverige som har någon av de 80-tal reumatiska sjukdomar vi känner till idag. För dessa individer är långvarig, kanske livslång, behandling med ett eller flera läkemedel inte sällan helt avgörande för att kunna hålla sjukdomen rimligt i schack. Med misstanken om olika typer av förfalskade antireumatiska läkemedel i hantering inom sjukvården blir det omöjligt för såväl patient som vårdpersonal att avgöra om det är sjukdomen som förändras och förvärras eller om det är medicinen som är otillförlitlig från tid till annan. Detta är inte bara ett hot mot dessa många patienters dagliga funktion och överlevnad, utan ett hot mot hela samhällets möjlighet att lita till den imponerande medicinska utveckling som skett inom reumatologins område under senare år. Vi riskerar att fantastiska medicinska landvinningar till enorma humanitära och ekonomiska värden för patienter, anhöriga och samhälle till del går upp i rök av en ny typ av framväxande kriminalitet som vi ännu inte har någon som helst kontroll över.

Förslag till åtgärder

De omfattande medicinska komplikationer som falska läkemedel leder till är väl kända. Hur stort det potentiellt enorma hotet mot patientsäkerheten som en sådan idag okontrollerad men illegal verksamhet innebär är dock okänt och måste därför omgående utredas. Läkemedelsverket har önskat en rejäl satsning på samordning för att kartlägga denna nya typ av allvarlig kriminalitet. Tull-, polis- och åklagarväsendet utgör i detta sammanhang en central instans för att ta initiativet till en mera exakt analys av problemets omfattning för svenskt vidkommande. Dessutom bör deras analys av storleken på denna illegala verksamhet knytas till hur den lämpligen bör beivras och vilka straffpåföljder som borde vara aktuella, varför en juridisk översyn av lagrummet och dess straffskalor kan komma att ange hur man vill föreslå politiker att förhålla sig till denna nya kriminalitet. En sådan översyn är nödvändig för att sedan legala producenter och distributörer av läkemedel skall kunna skapa strukturer som optimerar säkerheten i deras verksamhet och skyddar sig, och därmed patienterna, sjukvården och samhället från de enorma hälsorisker en okontrollerad illegal marknad med förfalskningar av mediciner annars kan komma att innebära.

En nödvändig inledande kartläggning av och åtgärder mot förfalskade läkemedel ur juridisk och polisiär synpunkt, som i sin tur kan komma att kräva en översyn av befintliga regelverk för en rad olika myndigheter och även rikets lagstiftning på detta område, ger därefter bättre möjligheter för hälso- och sjukvården att överblicka hoten mot patientsäkerheten när en ny typ av kriminalitet gör entré i vårt samhälle. Slutligen bör en ny organisationsstruktur mellan berörda samhällsfunktioner och motsvarande myndigheter upprättas som fortlöpande kan hålla utvecklingen på läkemedelsförfalskningsområdet och dess konsekvenser för det svenska folket under strikt kontroll.

Stockholm den 26 september 2007

Finn Bengtsson (m)

Jan R Andersson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-01 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)