Åtgärder mot störningar från fordon

Motion 2018/19:1937 av Pål Jonson (M)

av Pål Jonson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att hantera problemen med störande musik från fordon i bostadsområden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I ett 30-tal kommuner i Sverige förekommer det betydande problem med störningar från fordon som spelar mycket hög musik företrädelsevis på kvällar och nätter i bostads­områden. Frågan kan givetvis framstå som trivial i ljuset av en rad väsentligt mer allvarliga kriminalpolitiska frågor som behövs hanteras. Samtidigt är det inte rimligt att människors nattsömn under år ut och år in ska störas av fordon som systematiskt spelar hög musik inne i bostadsområden. I Arvika är problemet speciellt utbrett och har lett till folkliga protester och stor frustration bland kommuninvånarna. Men även Falun, Torsby, Rättvik, Karlstad och Kil är exempel på kommuner där problemet är mycket utbrett.

En rad kommuner har gjort hemställan till länsstyrelsen om att reglera detta problem i lokala ordningsföreskrifter. Dessa hemställande har dock avslagits eftersom lokala ordningsföreskrifter inte kan användas för att freda människors nattsömn. Polisen har påtalat att man saknar möjligheter att lagföra personer som framför fordon som spelar hög musik eftersom det saknas lagstiftning på området. I ljuset av att problemet är relativt utbrett och att det i dag saknas lagrum för att hantera detta bör regeringen överväga att tillsätta en utredning i syfte att identifiera vilka lämpliga åtgärder som kan vidtas för att komma till rätta med problemet. Alternativt bör en förändring i trafikförordningen genomföras i syfte att klargöra att det är förbundet med trafikfara att köra fordon där volymen i fordonet är så hög att det reducerar förarens uppmärksamhet.

Pål Jonson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)