Att engagera medborgare ger resultat

Motion 2021/22:2865 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska framgå av myndigheters instruktion och/eller regleringsbrev att de ska arbeta systematiskt för att bli mer serviceinriktade och effektiva och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en kampanj för medborgarförslag liknande den i Danmark och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alla svenska myndigheter borde ha i uppdrag att systematiskt granska sina egna rutiner för att bli mer effektiva och användarvänliga. I en artikel i tidningen Barometern (2018-09-18) ges exempel på hur två svenska myndigheter har arbetat framgångsrikt med detta. En är Försäkringskassan som år 2010 genomförde ett projekt med just det syftet och då fick in 1 451 förbättringsförslag att granska. Den andra myndigheten är Skatteverket som idag uppfattas vara en väletablerad servicemyndighet.

Attitydförändringen anses bero på myndighetens förändrade synsätt på medborgarna och deras vilja att göra rätt och att uppdraget är att försöka hjälpa medborgarna med detta, utan att göra avkall på uppdraget att kontrollera. Detta synsätt borde prägla alla myndigheters instruktion.

I Danmark drivs liknande intressanta projekt som rör regelförenklingar med syfte att öka effektivitet och användarvänlighet. I en större kampanj uppmanade dåvarande regering samtliga röstberättigade medborgare, anställda i offentlig sektor, branscher, fackförbund med flera att anmäla in så kallade ”onödiga regler”. Kampanjen som pågick i fem månader resulterade i nära 1 200 förslag, av vilka regeringen beslutade att gå vidare med att förenkla och avskaffa 300 stycken regler som härrör till offentlig sektor.[1]

Ovannämnda är en innovativ och enkel metod för att engagera och öka allmänhetens tillit till offentlig verksamhet, samtidigt som man kan dra nytta av medborgarnas erfarenheter. Det är något som undertecknad anser vore intressant för Sverige att prova. Det är också viktigt att myndigheter i sin instruktion uppmanas att arbeta systematiskt med att bli mer serviceinriktade och effektiva. Detta måtte riksdagen ge regeringen tillkänna.

Betty Malmberg (M)


[1] https://jyllands-posten.dk/politik/ECE10826753/regeringen-vil-fjerne-300-regler-efter-borgerforslag.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)