Auktoriserade tolkar

Motion 2018/19:412 av Robert Halef (KD)

av Robert Halef (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att det i så stor utsträckning som möjligt endast är auktoriserade tolkar som får uppdrag av myndigheter, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Enligt en undersökning beställd av Kammarkollegiet sker en stor del av tolkuppdragen hos Migrationsverket och Arbetsförmedlingen av tolkar som inte är auktoriserade, det vill säga av tolkar som saknar formell kompetens. Detta innebär att man inte kan vara säker på att informationen blir korrekt överförd.

Det är ytterst viktigt att svenska myndigheter anlitar de mest kvalificerade tolkarna för sina uppdrag. Att anlita tolkar med lägre kompetens kan drabba enskilda som berörs hårt med förödande konsekvenser.

Bland annat har kristna flyktingar riktat kritik mot de tolkar som Migrationsverket har använt sig av. Att Migrationsverket inte använder sig av certifierade tolkar kan få katastrofala konsekvenser för människor på flykt från förföljelse.

I avtal med tolkförmedlingarna bör myndigheterna ställa krav på att enbart auktoriserade tolkar med god kompetens får tolka.

Robert Halef (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-11-16 Granskad: 2018-11-16 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)