Automatisk försäkringsutbetalning till efterlevande

Motion 2013/14:C340 av Anita Brodén m.fl. (FP)

av Anita Brodén m.fl. (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att underlätta för efterlevande genom en samordning av och en skyldighet att informera om exempelvis den avlidnes försäkringar.

Motivering

Vid byte av bostad eller namnförändring krävs endast en ändring på ett papper och alla berörda myndigheter blir underrättade. Samordning mellan berörda instanser sker dessvärre inte vid dödsfall – då efterlevande skulle behöva det som mest. Försäkringsbolagen har ingen skyldighet att hålla sig underrättade när någon dött och meddela efterlevande att den avlidne hade en försäkring hos dem. Det som den avlidne tidigare sparat i en livförsäkring syns inte i aktuella papper. De efterlevande måste själva ringa till samtliga försäkringsbolag för att ta reda på om den avlidne hade tecknat någon försäkring hos dem. Detta gäller även försäkringar som tecknats genom ett fackligt förbund. Det är inte rimligt att en anhörig blir uppmuntrad av en begravningsentreprenör att själv ringa runt till banker, försäkringsbolag och fackföreningar. För många är det psykiskt påfrestande att själva tvingas ta dessa kontakter.

Samordning mellan berörda instanser

Det är anmärkningsvärt att anhöriga inte får kännedom om medel som de skulle vara berättigade till, inte minst i vårt datoriserade samhälle. Skattemyndigheten skickar inte ut dödsfallsintyget automatiskt. Pensionsutbetalningen, där det var aktuellt, stoppas inte heller automatiskt, utan den anhörige får, om anförvant ej meddelat dödsfallet, senare återbetala beloppet i efterhand. Ansökan till Försäkringskassan måste ske inom tre månader för att man inte ska gå miste om retroaktiv änkepension.

Det borde på ett enkelt sätt finnas möjligheter att förenkla åtminstone denna typ av hantering, speciellt med tanke på att denna byråkrati ökar frustrationen för människor som befinner sig i en redan svår och utsatt situation. Samordning mellan myndigheter och övriga berörda instanser samt automatisk försäkringsutbetalning till efterlevande bör vara krav i en försäkringsavtalslag. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 3 oktober 2013

Anita Brodén (FP)

Lars Tysklind (FP)

Christer Winbäck (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)