Automatspelslagen

Motion 2011/12:Kr276 av Gunnar Axén och Betty Malmberg (M)

av Gunnar Axén och Betty Malmberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om automatspelslagen (1982:636).

Motivering

Inte sällan är svensk lagstiftning gällande spel både otydlig och inte minst otidsenlig. Oavsett spelform eller i vems regi spelet bedrivs omfattas spelverksamheterna av en mängd begränsande lagar. En av dem är automatspelslagen (1982:636), vilken ursprungligen stiftades för att skydda främst unga medborgare från de faror som spel- och arkadhallar vid den tiden ansågs utgöra. I och med persondatorernas utveckling och tillgänglighet har arkadhallarnas roll på den svenska spelmarknaden idag kraftigt reducerats till att bli nästintill obefintlig. Till följd av utvecklingen har den nämnda lagen i sitt ursprungliga syfte förlorat relevans och är tämligen överflödig.

Under mitten av 1990-talet etablerade sig en ny form av kaféer i Sverige. Med internetuppkopplade datorer har så kallade internetkaféer blivit en naturlig samlingspunkt för dem som under en kortare tid vill använda en dator till allt ifrån e-post till datorspel. De lokala internetkaféerna är för många en viktig kanal ut i världen.

Den 13 september 2007 meddelade Regeringsrätten till följd av ett domslut i mål nr 3975-06 att datorer i nätverk ska betraktas som spelautomater och således falla under ovan nämnda lag (1982:636). Lotteriinspektionen har med anledning av nämnda dom den 11 mars 2008 meddelat Finansdepartementet att Lotteriinspektionen är tillstånds- och tillsynsmyndighet för denna verksamhet. Det innebär i praktiken att tillstånd måste sökas hos Lotteriinspektionen för alla internetkaféer, då datorerna alltså bedöms kunna användas som spelautomater. Tillståndsplikten leder uppenbart till onödig byråkrati. Enligt kulturutskottets betänkande 2010/11:KrU7 Idrott, friluftsliv och spelfrågor är det osäkert om avgifter kan tas ut för denna typ av spelverksamhet, men det kan ej heller uteslutas en risk för ökade kostnader.

Tilläggas bör även att automatspelslagens (1982:636) bestämmelser angående åldersgränser också kan omfatta internetkaféernas verksamhet. Åldersgränsen för spelautomater kan därmed i praktiken medföra förbud för kaféernas huvudsakliga besökare, de under 18 år, från att nyttja datorerna.

Dessa regleringar kan komma att innebära slutet för en hel bransch och en tråkig fritid för många ungdomar. Särskilt drabbade av den otidsenliga lagstiftningen är utöver enskilda näringsidkare givetvis också barn i familjer som av olika skäl inte har råd med datorer eller spel till dessa.

Automatspelslagen tillhör kategorin lagar som har överlevt sitt eget syfte. Istället för att skydda och hjälpa svenskarna reglerar den och försvårar för småföretag och dem som har det sämst ställt i samhället. Det är för oss orimligt att enskilda näringsidkare ska jagas till följd av att teknik och samhällsstrukturer sprungit ifrån en förlegad lagstiftning. Med anledning av vad som ovan anförs bör regeringen se över möjligheten att avskaffa automatspelslagen (1982:636).

Stockholm den 4 oktober 2011

Gunnar Axén (M)

Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)