Automatspelslagen

Motion 2011/12:Kr315 av Krister Hammarbergh (M)

av Krister Hammarbergh (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga att förändra regelverket i automatspelslagen.

Motivering

I maj i år ägde ett flipperspels-VM – en tävling som heter IFPA – i Sverige rum. Det var dock mycket nära att tävlingen skulle ställas in, då Lotteriinspektionen begärde in en tillståndsansökan enligt automatspelslagen. Lagen som reglerar automatspel (det vill säga flipper- och arkadspel) i Sverige heter lag (1982:636).

Den här lagen är över trettio år gammal och är baserad på rapporter och undersökningar från den här tiden.

I propositionen till ovan nämnda lag (proposition 1981/82:203) förutsätts dock att flipperspelare är ungdomar. Det påpekas även att lagen har tillkommit av sociala skäl, att man vill försöka förhindra ”dåliga ungdomsmiljöer”. Detta synes något förlegat idag då det inte stämmer att de som sysselsätter sig med flipperspel enbart är ungdomar.

I promemorian Kommunal kontroll över spelhallar, som ingår som bilaga i propositionen, skriver man att detta är en olämplig ungdomsmiljö. Man börjar med att lite generellt beskriva ungdomarnas situation: ”Ändrade livsmönster, samhällets omdaning och nya moraluppfattningar gör att många ungdomar upplever konflikter, vilsenhet och ett ’tomrum’ – en känsla av att leva i ’ingenmansland’. Detta tomrum riskerar att fyllas ut av olika kommersiella verksamheter inom hela fritidssektorn.”

De här gamla utredningarna ligger fortfarande till grund för beslutsfattande vad gäller tillstånd. Genom den här lagen är idag närmare åttio procent av alla flipperspel utställda på biljardhallar, restauranger och pubar som alla redan har en 18-årsgräns.

Sedan lagen tillkom har utbudet för olika typer av spel förändrats radikalt: alltifrån spelkonsoler och dataspel till spel på nätet. Lagen känns därför inte längre relevant och därför bör regeringen överväga att förändra regelverket.

Stockholm den 3 oktober 2011

Krister Hammarbergh (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)