Avdragsgilla gåvor till ideella organisationer

Motion 2005/06:Sk497 av Mikael Oscarsson (kd)

av Mikael Oscarsson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om rätten att göra avdrag för gåvor till s.k. 90-konton.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om rätten att göra avdrag för gåvor till andra typer av organisationer, exempelvis kyrkor.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att de regler som gäller för idrottsföreningar beträffande reducerad arbetsgivaravgift också skall gälla andra ideella föreningar.1

1Yrkande 3 hänvisat till SfU.

Motivering

I merparten av EU:s medlemsstater är det möjligt att göra skatteavdrag för gåvor till ideella organisationer. Dock inte i Sverige. För Kristdemokraterna är den ideella sektorn något mycket värdefullt som bör stödjas. Många ideella organisationer gör fantastiska insatser: Rädda Barnen, Bris, Röda Korset, scouterna, idrottsrörelsen och kyrkorna för att nämna några.

Det är dock inte lätt att bedriva ideell verksamhet i Sverige. Många föreningar och organisationer dras med dålig ekonomi, samtidigt som de ser skriande behov. Att införa avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer skulle definitivt öka föreningslivets och den ideella sektorns möjligheter att öka i omfattning. Idag finns det pensionärsföreningar som ser till att äldre kommer ut. Det finns andra som ser till att det finns frivilliga vuxna som finns till hands på skolorna. Andra, t.ex. LP-verksamheten, tar hand om alkoholister, och Frälsningsarmén och Stadsmissionen tar hand om många uteliggare. Många kyrkor har som bekant en omfattande ungdomsverksamhet. Frivilligorganisationerna gör uppgifter som samhället är helt beroende av. Men i Sverige får normalt varken privatpersoner eller företag göra avdrag för gåvor och donationer till ideella föreningar.

Detta gäller oavsett om det är fråga om allmännytta eller ej. Låt oss titta på Danmark, Norge och England för att se hur man ger medborgarna möjlighet att göra skatteavdrag för bidrag till olika typer av organisationer. I Danmark har man ett system som tillåter att man gör avdrag för gåvor till olika typer av ideella föreningar och kyrkor. Detta är ett stort stöd för denna typ av organisationer, eftersom deras verksamhet till stor del bygger just på frivilligt givande från medlemmar.

Norge, Danmark och England uppskattar idealiteten

I Norge ges möjlighet för enskilda personer att göra avdrag för gåvor till frivilligorganisationer. Dessa frivilligorganisationer skall inte ha näringsverksamhet som ändamål och skall bedriva särskilt angivna verksamheter såsom omsorgs- och hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar, religiös verksamhet, verksamhet till värn för människors rättigheter och katastrofhjälp.

I England finns 180 000 registrerade välgörenhetsorganisationer. Dessa står under tillsyn av en statlig myndighet. Enskilda kan erhålla skattelättnader/avdrag genom gåvor till brittiska välgörenhetsorganisationer på olika sätt, t.ex. genom gåvohjälp (Gift Aid), avlöningsgåvosystem (Payroll Giving Scheme) som drivs av arbetsgivaren eller genom att ge bort aktier eller värdepapper.

Förutom Danmark, Norge och England finns det en rad andra länder som har liknande arrangemang för att ge medborgarna möjlighet att göra skatteavdrag för bidrag till olika typer av organisationer. FRII, Frivilligbranschens insamlingsråd, har uttalat att det borde göras möjligt för medborgare att göra avdrag för gåvor till välgörande ändamål till organisationer som har s.k. 90-konton. På detta sätt skulle oseriösa insamlingar kunna konkurreras ut, menar företrädare för FRII. Den ideella sektorn bidrar med stora samhälleliga insatser. Därför finns alla skäl att seriöst överväga om gåvor till s.k. 90-konton och till ideella organisationer skall göras avdragsgilla.

Reducerad arbetsgivaravgift för ideella föreningar

För idrottsföreningar gäller speciella regler vid utbetalning av ersättning till idrottsutövare. Understiger föreningens ersättning till en utövare ett halvt basbelopp per år utgår inte arbetsgivaravgift och löneskatt. Vidare kan ett schablonavdrag på upp till 3 000 kr medges för kostnader för t.ex. idrottsredskap. Naturligtvis bör samma regler gälla hela den ideella sektorn. Därigenom kan föreningslivet slippa en hel del byråkrati och kostnader när man arvoderar olika funktionärer och personer som medverkar vid olika arrangemang.

Stockholm den 22 september 2005

Mikael Oscarsson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)