Avdragsrätt för resor i samband med högskolestudier

Motion 2019/20:1579 av Jan R Andersson (M)

av Jan R Andersson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga avdragsrätt för resor i samband med högskolestudier och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det utbyggda högskolesystemet med stora möjligheter till distansstudier har gjort det möjligt för fler studenter, framförallt kvinnor, att tillgodogöra sig en högre utbildning trots långa avstånd till lärosäten. Samtidigt har de befintliga högskoleorterna kunnat expandera kraftigt, i någon mån på bekostnad av de omkringliggande, mindre kommunerna.

För de studenter som distansstuderar istället för att flytta till högskoleorter utgår dock inga stöd för ökade kostnader för resor. I den meningen är orter med långa avstånd till högskoleorter undantagna från det offentliga studiesociala systemet.

Ett enkelt sätt att ekonomiskt kunna tillgodose att även den grupp studenter som väljer att inte flytta utan i stället att studera på distans får rimliga ekonomiska förutsätt­ningar för sina studier är att se över möjligheterna att ge dessa studenter möjlighet till avdragsrätt för resor i deklarationen. Med ett sådant avdrag underlättas även arbete i kombination med studier eller möjlighet att ta ledigt från arbete under viss tid för vidareutbildning. Samtidigt kunde avdragsmöjligheten för resor till högre studier minska den avfolkning av framförallt yngre människor från mindre orter som idag är påtaglig.

Även för äldre personer som redan bildat familj eller önskar ta en tillfällig arbets­löshet som en möjlighet att läsa upp sin kompetens skulle denna avdragsrätt vara viktig för boende på andra orter än högskoleorter. Med ett reseavdrag för högskolestudier kan livet fortsätta och en lågkonjunktur vara rätt tillfälle till kompletterande studier för en ny arbetsmarknad. Därför bör regeringen överväga att se över möjligheten att införa avdragsrätt för resor till högskolestudier.

Jan R Andersson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)