Avgift vid överklagande av bygglov och detaljplaner

Motion 2021/22:1131 av Magnus Stuart (M)

av Magnus Stuart (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda införandet av en avgift vid överklagande av bygglov samt detaljplaner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

På många platser i Sverige har vi brist på bostäder. Vi vet också att byggkostnaderna är högre i Sverige än i många andra länder. Utbudet av bostäder är lägre än efterfrågan vilket även det gör att priserna stiger.

Sveriges befolkning växer snabbt och Boverket uppskattar att 600 000 nya bostäder behöver byggas till år 2025. I de tillväxtområden i vårt land dit människor vill flytta jobbar kommunerna intensivt med sina detaljplaner och bygglov.

Tiden för att ta fram en ny detaljplan kan variera mellan i bästa fall ca ett år till flera år. Det är en lång rad utredningar som måste till och samråds- och granskningsperioderna är viktiga för att samla sakägares, myndigheters och allmänhetens åsikter om detaljplanen. Hela detaljplaneprocessen är kostsam och påverkar självklart den framtida kostnaden / hyran för bostäderna. Genom att snabba på detaljplaneprocessen kan de framtida boendekostnaderna sänkas.

När väl en detaljplan har antagits så kan en lång och kostsam period med överklaganden börja. Idag kostar det inget att överklaga en detaljplan eller ett bygglov och därför finns det inget hinder för att överklaga och överklagandet kan ske i princip med vilka argument som helst. Det borde utredas vad det skulle innebära om det tillkommer en avgift för att överklaga en detaljplan eller ett bygglov.

Tyvärr ser vi exempel på överklaganden som redan från början inte kommer ha någon realistisk möjlighet att få gehör men idag finns ingen anledning att fundera över sina argument för ett överklagande av en detaljplan eller ett bygglov. Vi ser tyvärr även överklaganden som endast har som syfte att fördröja genomförandet av en plan eller kraftigt försena ett bygglov.

För exploatören/byggaren innebär en överklagandeprocess ytterligare fördyringar som tyvärr hamnar på det framtida priset på bostaden eller hyran.

En möjlighet vore därför att utreda införandet av en avgift vid överklaganden. Får man rätt i den slutgiltiga rättsinstansen så kunde en återbetalning av avgiften vara ett alternativ.

Magnus Stuart (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-29 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)