Avgiftssystemet i kollektivtrafiken

Motion 2007/08:T507 av Margareta Israelsson m.fl. (s)

av Margareta Israelsson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om avgiftssystemet i kollektivtrafiken.

Motivering

Östra Mellansverige är en sammanhållen region med stark tillväxt. Omkring tre miljoner människor bor här, vilket är en tredjedel av Sveriges befolkning. Här finns 25 högskolor med cirka 100 000 helårsstudenter eller omkring en tredjedel av studenterna i landet.

Östra Mellansverige är en samarbetsregion som snabbt utvecklas mot en gemensam arbets- och bostadsmarknad. Här spelar infrastrukturen en stor, för att inte säga avgörande, roll för att utvecklingen i regionen ska bli gynnsam.

Infrastruktur är inte bara själva byggandet av vägar, järnvägar och högskolor. Det är också den service som kollektivtrafiken kan erbjuda. Denna service fallerar emellertid i dag.

Ett stort antal människor arbetspendlar varje dag mellan och över olika län i regionen. Priset på resorna varierar kraftigt beroende på vilka färdmedel man måste använda, vilka länsgränser man tvingas passera och vilka bolag som trafikerar vilka sträckor.

I Mälardalen gäller SJ:s priser till skillnad från i Västra Götaland där regionens kommuner och landsting stödfinansierar verksamheten för att hålla priserna på rimliga nivåer. Därmed utvidgas den region inom vilken människor kan söka arbete utan att behöva flytta.

Vi anser att avgiftssystemet i Mälardalen skulle kunna lösas på liknande sätt, men det finns inget sätt att legalt reglera detta eftersom det saknas ett beslutsforum. Därför behövs det ett statligt initiativ för att finna en lösning för dessa frågor.

Förslag: Vi föreslår att regeringen tar initiativ till överläggningar med intressenterna i Mälardalen för att åstadkomma ett rättvisare avgiftssystem för pendlarna i Mälardalen.

Stockholm den 4 oktober 2007

Margareta Israelsson (s)

Olle Thorell (s)

Sven-Erik Österberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)