Avskaffa diskrimineringslagens krav på lönekartläggning

Motion 2021/22:516 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa diskrimineringslagens krav på lönekartläggning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksrevisionen har granskat diskrimineringslagens krav på lönekartläggning, ett regelverk som ändrats åtskilliga gånger sedan reglerna infördes 1994.

I en granskningsrapport den 10 maj 2019 konstaterar Riksrevisionen att löne­kartläggning, såsom lagstiftningen är utformad i dagsläget, har en begränsad möjlighet att påverka löneskillnaderna mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden.

Man konstaterar även att det finns problem med hur lagstiftningen fungerar att tillämpa för arbetsgivarna. Detta är något som ofta framhålls från arbetsgivarhåll: löne­kartläggningen tar stora resurser i anspråk och tar mycket tid, men medför i praktiken sällan några effekter för att utjämna löneskillnader.

Kraven på lönekartläggning bör därför avskaffas.

Jan Ericson (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-27 Granskad: 2021-09-27 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)