Avskaffa fribeloppet

Motion 2013/14:Ub241 av Sedat Dogru (M)

av Sedat Dogru (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fribeloppet.

Motivering

Fribeloppet har begränsat möjligheterna att kombinera studier och jobb i Sverige. Fribeloppsgränsen reglerar hur stor inkomst en student får ha innan studiemedlen dras in. Tack vare alliansregeringens höjningar av fribeloppet kan nu fler studenter jobba under sommarmånaderna och regelbundet jobba under terminerna. Men för att tydliggöra arbetslinjen och förbättra studenternas situation ytterligare bör regeringen överväga möjligheten att se över ett fullständigt avskaffande av fribeloppet.

För många studenter är studietiden en prövning på vad som väntar i vuxenlivet. Att klara av att betala hyra, mat, kurslitteratur och kläder är för många en utmaning. För att göra studietiden mer komfortabel väljer därför många studenter att arbeta extra vid sidan av studierna. Vinsten är inte bara ett extra tusenlappar i månaden, dessutom får studenterna ovärderliga praktiska erfarenheter och förbättrar sin kontakt med arbetsmarknaden.

Effekten av ett avskaffat fribelopp blir att fler studenter kan försörja sig helt eller delvis genom eget arbete under studietiden. En ökad möjlighet till självförsörjning innebär minimering av onödiga studieskulder. Ett avskaffande av fribeloppet skulle även leda till andra samhällsvinster såsom fler arbetade timmar, göra fler svarta jobb vita och ökade skatteintäkter.

För att stärka studenternas ekonomiska förutsättningar och öka kontakten mellan studenter och arbetsmarknad bör regeringen överväga möjligheten att se över ett avskaffande av fribeloppet.

Stockholm den 24 september 2013

Sedat Dogru (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)