Avskaffa lagen om certifierad kontrollansvarig

Motion 2021/22:754 av Mikael Strandman (SD)

av Mikael Strandman (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa lagen om certifierad kontrollansvarig vid privat byggnation av småhus (2010:900, 10 kap. 9 §) och återgå till det som gällde tidigare med en kvalitetsansvarig istället, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Kontrollansvarig (KA) är ett begrepp som infördes i plan- & bygglagen 2011 och ersatte begreppet kvalitetsansvarig som fanns i den äldre plan- & bygglagen. Huvudregeln enligt Plan & Bygglagen (PBL) är att det ska finnas en eller flera certifierade kontrollansvariga vid utföranden av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov och/eller marklov. Den kontrollansvarige ska medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Den kontrollansvarige ska bland annat ta fram ett förslag till kontrollplan. Den kontrollansvarige ska också se till att kontrollplanen följs, vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked. Den kontrollansvarige måste ha en självständig ställning. Det betyder till exempel att han eller hon inte får vara nära släkt med den som utför åtgärden eller arbeta på samma företag. Certifieringar får endast utfärdas av certifieringsorgan, det vill säga företag som har ackrediterats för denna uppgift av myndigheten Swedac. Den nya lagen om en certifierad kontrollansvarig utan anknytning till byggherren har kommit att medföra ytterligare en administrativ kostnad för privatpersoner som väljer att bygga sitt småhus istället för att köpa ett redan färdigt. Privatpersonen (byggherren) måste till en ansenlig kostnad anlita en certifierad kontrollansvarig från något privat företag.

Idag så är de genomsnittliga kringkostnaderna, exklusive tomt, material och byggnadsarbeten, för ett privat bygge av småhus i närhet av våra större städer ca en halv miljon kronor. 

Staten bör vara restriktiv med tvingande pålagor för enskilda avseende verksamheter av privat karaktär. Vi har byggnormer som byggherren måste förhålla sig till, vi har alla de bestämmelser och regler som stipuleras av kommunens byggnadsnämnd och det bygglov som getts. Det borde vara upp till den privata byggherren att själv redovisa för kommunens byggnadsnämnd hur detta uppfyllts.

Med hänvisning till ovanstående bör Plan- och bygglagen 2010:900 i detta avseende (10 kap 9 §) återgå till den form som gällde tidigare, det vill säga att byggherren själv kan utse en kvalitetsansvarig för de uppgifter som nu åläggs på en certifierad kontrollansvarig.

Mikael Strandman (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-28 Granskad: 2021-09-28 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)