Avskaffa personnummersystemet

Motion 2016/17:659 av Nina Lundström (L)

av Nina Lundström (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa personnummersystemet till förmån för ett köns- och åldersneutralt system och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Personnumret som infördes år 1947 har många fördelar. Det var ett effektivt sätt att lagra information om, och identifiera, en person i Sverige. Men problemen har även blivit många. Ett antal nummer har börjat sina. Folk flyttar mer över gränserna och vistas mer tillfälligt än vad man gjorde år 1947. Dessutom är personnummer idag könade vilket drabbar dem som inte identifierar sig som man eller kvinna. Personnumrets konstruktion tar inte hänsyn till transpersoner och deras rättigheter. Personnumret ger dessutom information om vilket år och vilken dag man är född vilket inte alla individer tycker är rimligt. Åldersdiskrimineringen måste motverkas.

Den digitala utvecklingen har även lett till att nackdelarna med personnummer blivit större än fördelarna. Med några knapptryckningar kan hela en persons privata sfär vara allmän kännedom. Med utvecklingen av framtidens nya tjänster inom hälso- och sjukvård, omsorg, arbetsmarknad och fritid samlas information som sedan kan nyttjas i olika sammanhang. Utan den enskilda medborgarens möjlighet att påverka informationsspridningen. Kommersiella aktörer kan samla information och ha större kännedom om enskilda än vad medborgaren själv har. 

Personnummersystemet bidrar till att information kan samlas effektivt i kommersiellt syfte. Våra identitetshandlingar scannas vid köp i detaljhandel och många kommersiella aktörer kräver in personnummer vid köp. Även när du betalar varan direkt. Det anges underlätta arkivering av inköpet. Syftet i övrigt är oklart.

Personer som bor i Sverige utan ett personnummer stöter på problem med att öppna bankkonto, registrera sig som arbetssökande, lära sig svenska, sätta barnen i skolan, registrera bilen och få sjukvård vid bosättning i Sverige. Då måste olika former av samordningsnummer användas genom att kontakta myndigheter. Vi har därmed redan parallella system.

I andra länder finns andra typer av nummersystem för att personer ska identifieras. De används för dem som vistas och bor i ett land för att de ska kunna ta del av samhällstjänster. System som även upprätthåller integritet där information inte kan samlas på ett lättvindigt sätt utan den enskildes vetskap.

Det svenska personnummersystemet skapar hinder och har nackdelar. Det hindrar individer att ta del av samhällstjänster. Därför har samordningsnummer redan en roll idag. Personnummer bidrar till att den enskildes integritet hamnar i skymundan. Med nya digitala tjänster kommer sårbarheten öka än mer och möjligheten att värna sin integritet försvåras.

Det finns många fördelar i att byta system. Ge medborgare en sifferidentitet som inte är kopplad till födelsedatum. Avskaffa personnumret och inför ett nytt könsneutralt och åldersneutralt identitetsnummer. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Nina Lundström (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-30 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)