Avskaffa skatten på RUT-tjänster för seniorer

Motion 2019/20:832 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över ett avskaffande av skatten på RUT-tjänster som köps av personer som är 65 år eller äldre, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

RUT-tjänster bland människor som är 65 år och äldre är redan i dag mycket populära. Det finns således både behov av och efterfrågan på olika RUT-tjänster bland den äldre befolkningen, en åldersgrupp som dessutom kommer att växa de kommande åren. Men det finns flertalet hinder som gör att alla äldre inte köper RUT-tjänster i den utsträck­ning de skulle vilja.

Ett sådant hinder är privatekonomin; en hel del äldre har låga pensioner, vilket får till konsekvens att även om de skulle önska hjälp i hemmet har de inte alltid ekonomin fullt ut till det. Ett annat är att en del äldre skulle vilja ha lite mer hjälp med enklare saker i hemmet än det som hemtjänsten erbjuder. Det är också svårt att själv kunna välja och utforma det stöd som man önskar utan att be anhöriga om hjälp eller i de fall där kommunen erbjuder så kallad fixarservice. Att kunna efterfråga mer hjälp i hemmet samt påverka hur och när man vill ha hjälp kan stärka servicen och tryggheten för landets äldre. För att fler äldre ska kunna köpa RUT-tjänster bör därför ett avskaffande av skatten på hushållsnära tjänster för 65 år och äldre ses över.

Men detta betyder inte att RUT-tjänster ska ersätta den hemtjänst som ges i enlighet med socialtjänstlagen, utan det handlar om enklare hjälp i hemmet såsom städning, fönsterputsning, gardinbyte, gräsklippning, snöskottning och liknande. Att kunna få mer hjälp med enkla hushållssysslor och påverka densamma i större utsträckning minskar risken för fallskador och stärker äldres självbestämmande, valfrihet och livskvalitet. Slopad skatt på RUT-tjänster för äldre skulle minska kostnaden för en RUT-tjänst med närmare 15 procent – och fler äldre skulle då kunna använda sig av sådant stöd i hemmet. Dessutom skulle denna skattelättnad kunna generera nya arbetstillfällen.

Efter att den tidigare alliansregeringen införde avdraget för hushållsnära tjänster har över tiotusentals vita jobb skapats. Närmare 900000 svenskar använde sig av RUT-tjänster under 2017, SCB:s statistik pekar på att ungefär 38 procent av dessa RUT-köpare är 65 år och äldre. Branschorganisationen Almega och seniororganisationen SPF Seniorerna har räknat fram att om alla som är 65 år och äldre skulle få råd att köpa ytterligare 1 timme och 16 minuter RUT-tjänster per månad så skulle det motsvara nästan 13000 nya heltidstjänster för att utföra dessa tjänster.

Om personer som är 65 år och äldre får större möjligheter att köpa RUT-tjänster kan det generera ökad självständighet och livskvalitet för äldre, samtidigt som det kan skapa nya arbetstillfällen. Ett avskaffande av skatten på RUT-tjänster som köps av personer som fyllt 65 år bör därför ses över.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)