Avskaffa villkorlig frigivning för återfallskriminella

Motion 2016/17:709 av Lars Hjälmered (M)

av Lars Hjälmered (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att avskaffa villkorlig frigivning för återfallskriminella och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En person som dömts till fängelsestraff kan friges villkorligt efter att två tredjedelar av det tidsbestämda straffet avtjänats. En frigivning förutsätter att straffet är längre än en månad och att det inte finns synnerliga skäl mot frigivningen. Synnerliga skäl föreligger sällan. Dömda försätts därför vanligen på fri fot efter att 66 procent av tiden avtjänats och den resterande strafftiden övergår till att vara prövotid om minst ett år. Om frivården tycker att det finns skäl för övervakning under prövotiden kan detta göras. Kravet för den villkorliga frigivningen är bara att man visat grundläggande skötsamhet och följsamhet mot regler under tiden i fängelse. Risken för återfall i brottslighet värderas däremot inte. Det är anmärkningsvärt.

Det är viktigt, rimligt och angeläget att staten hårdare beivrar brottslighet och det gäller särskilt de som ofta återfaller. Återfallsförbrytare bör ges färre tillfällen att begå brott. Detta syns också bland förslag som funnits såsom att de som gör sig skyldiga till upprepad brottslighet ska dömas till strängare straff och att avtjänandetiden för villkorlig frigivning ska höjas från två tredjedelar till tre fjärdedelar.

Av de 8 940 personer som togs in på anstalt 2014 hade 40 procent tidigare avtjänat fängelsestraff. Ytterligare 13 procent hade haft en tidigare frivårdspåföljd. Enligt Brottsförebyggande rådets statistik återfaller cirka 40 procent av tidigare dömda i brottslighet inom tre år. Cirka 25 procent gör det redan inom ett år. Bland dessa återfinns individer som är mer eller mindre yrkes- och livsstilskriminella. Den organiserade brottsligheten utgör kriminalitetens kalla, hårda hjärta och är grund och orsak till mycket av påfrestningar och lidanden för människor samt omfattande kostnader för vårt samhälle.

En person som upprepat återfaller i brottslighet och döms till frihetsberövande bör inte ha chans att friges i förtid såsom en som döms första gången. Återfallsförbrytare bör istället avtjäna den utdömda strafftiden. Regeringen bör därför överväga ett avskaffande av villkorlig frigivning för återfallskriminella. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Lars Hjälmered (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)