Avskaffande av länsstyrelserna

Motion 2018/19:1005 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att avskaffa länsstyrelserna och överföra deras uppgifter till lokala och regionala organ respektive andra statliga myndigheter och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att göra Skåne till försöksregion för avskaffandet av länsstyrelserna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Länsstyrelsen är i dag regeringens främsta företrädare i länen. Målsättningen för Sveriges 21 länsstyrelser är att säkerställa att de mål som riksdag och regering satt upp också efterlevs och genomförs genom att vara respektive läns tillsynsmyndighet. Samtidigt har länsstyrelsen i uppdrag att som första prövningsinstans hantera frågor som exempelvis rör överklagade detaljplaner och bygglov. Beslut som fattas av politiska företrädare kan därför via ett överklagande till länsstyrelsen överprövas av en enskild tjänsteman. Således blir det viktigare för invånarna vem som anställs på vissa statliga befattningar än vem de i fria val väljer att företräda dem i kommunen. Därmed går uppdraget i dag längre än att länsstyrelsen endast är en tillsynsmyndighet. Utredningen Styra och ställa – förslag till en effektivare statsförvaltning presenterades för den förra alliansregeringen i december 2008 och tar bland annat upp länsstyrelsens roll.

I ett exempel pekar utredningen också på den rollkonflikt som kan uppstå inom ramen för länsstyrelsens arbete om myndigheten själv är nära knuten till det objekt som man ska fatta beslut om. Dessutom gör i dag olika länsstyrelser helt olika bedömningar i de ärenden som de hanterar, vilket skapar en stor osäkerhet hos både privatpersoner, företag, kommuner och andra berörda. Denna osäkerhet är i sig direkt skadlig och hämmar utvecklingen då fastighetsägare ibland väljer att avstå från att sätta igång bostadsbyggnationsprojekt som de ser en risk i att länsstyrelsen kommer att stoppa. Sommaren 2009 gav alliansregeringen också Mats Sjöstrand i uppdrag att utreda den statliga regionala förvaltningen för att se hur förvaltningens utformning kan bli såväl tydligare som mer samordnad.

Politiska frågor som berör respektive län torde först och främst beslutas och behandlas av politiska och demokratiskt valda företrädare. Samtidigt bör hanteringen av exempelvis överklaganden istället hanteras av förvaltningsdomstolen i länet i motsats till länsstyrelsen. Möjligheten bör därför beaktas att i lämpligt sammanhang se över de 21 länsstyrelsernas roll med syfte att myndigheten avskaffas och dess uppgifter överförs till lokala och regionala organ respektive andra statliga myndigheter.

I Skåne har regionen redan tagit över det regionala utvecklingsansvaret och ansvaret för näringslivsfrågorna, uppgifter som i andra län tillfaller länsstyrelserna. Detta gör Skåne särskilt lämpligt som försöksregion för avskaffande av länsstyrelsen. Detta bör ges regeringen till känna.

Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)