Avveckling av Havs- och vattenmyndigheten

Motion 2022/23:1581 av Roland Utbult och Lili André (båda KD)

av Roland Utbult och Lili André (båda KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att avveckla Havs- och vattenmyndigheten och införliva relevanta delar i Naturvårdsverkets och Jordbruksverkets verksamheter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns ca 350 myndigheter i Sverige. Man bör hela tiden se över vilka myndigheter som behövs och en verksamhetseffektivisering bör eftersträvas.

 

Havs- och vattenmyndighetens uppdrag är att genomföra en sammanhållen svensk politik för våra hav och vatten. Målet för havspolitiken är att havet och dess naturresurser ska utnyttjas på ett hållbart sätt. Naturvårdsverket är en statlig myndighet för miljöfrågor. Myndigheten arbetar med miljöfrågor inom Sverige, EU och internationellt. Jordbruksverket har ett samlat ansvar för att följa och bidra till Sveriges utveckling inom jordbruk, djurhållning, fiske, rennäring, trädgård och landsbygd.

 

Havs- och vattenmyndigheten är ifrågasatt. Kritik som framförs är att myndigheten har en egen agenda. Statskontoret har kritiserat Havs- och vattenmyndigheten för att den tagit fram ett nationellt spårbarhetssystem, för att uppfylla EU-regler för spårbarhet av fisk i livsmedelskedjan, som inte säkerställer spårbarhet och är till stor nackdel för branschen. Den svenska fiskerinäringen upplever att myndigheten aktivt motarbetar dess verksamheter och hindrar den från att kunna nå målen i Livsmedelsstrategin. Kritik mot myndighetens agerande har framförts vad gäller enskilda avlopp och småskalig vattenkraft, även Riksrevisionen med flera har kritiserat myndigheten.

 

Då myndigheter med angränsande ansvarsområden finns kan det vara en fördel att avveckla en mindre myndighet som har uppgifter som rimligen kan tas omhand av andra myndigheter på ett bättre sätt. Naturvårdsverket borde ansvara för havsmiljöpolitiken och Jordbruksverket för fiskeripolitiken. En utredning och en utvärdering av om Havs- och vattenmyndigheten verkligen behövs behöver göras.

 

 

 

Roland Utbult (KD)

Lili André (KD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)