Avveckling av länsstyrelserna

Motion 1992/93:Bo302 av Bertil Persson (m)

av Bertil Persson (m)
Den svenska länsindelningen stammar från Axel
Oxenstiernas tid. Den blir med förbättrade
kommunikationer alltmer obsolet.
Det finns ett klart behov av en decentraliserad statlig
tillsyn och kontroll på en rad områden. Det är samtidigt
alldeles uppenbart att de statliga myndigheter som inte är
obligatoriskt förbundna med länsstyrelserna (t.ex.
Socialstyrelse eller Läkemedelsverk) organiserar denna i
större regioner än länen, ofta 5--7 regioner. Det är lika
uppenbart att åtskilliga av de verksamheter som nu är
knutna till länsstyrelserna samorganiseras i enheter
omfattande flera län för att få fram effektivare regionala
enheter.
Dessa från länsstyrelserna delvis fristående regionala
organ är naturligtvis tecken på att länen inte längre är den
optimala administrativa indelningsgrunden för den statliga
tillsynen. Det i sammanhanget olyckliga att de ofta skall
samverka, och då finner stora svårigheter då deras
geografiska områden inte sammanfaller. Det är därför
angeläget att snarast finna en annan och rationellare
regionalindelning för den statliga tillsynen.
Inom det EG vi nu ansökt om medlemskap i bör en
region omfatta mellan en och 2,5 miljoner invånare. Detta
synes rationellt även i vårt land. Härigenom skulle vi också
få naturliga regioner för att utse de statliga företrädarna i
EG:s Committee of Regions.
Detta behov av en ny statlig regionindelning under
successiv avveckling av länen bör ske helt oberoende av den
pågående debatten om länsparlament. Sedan sjukvården
frigjorts från landstingen torde kvarvarande
sekundärkommunala uppgifter rörande fysisk planering,
trafikplanering, kultur och miljö väl så bra kunna fullgöras
via frivilliga kommunalförbund utan egen beskattningsrätt.
Den statliga tillsynen däremot, kan bli allvarligt
handikappad av om man inte på ett tidigt stadium finner en
ny regional indelning, anpassad till morgondagens behov.
En vildvuxen flora av regioner och olika
tillsynsmyndigheter kommer att kräva komplicerade
åtgärder för samordning i framtiden.
Det är därför angeläget att fastlägga en ny statlig
regionindelning och successivt överföra länsstyrelsernas
nuvarande uppgifter till denna nivå.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en successiv avveckling av
länsstyrelserna.

Stockholm den 20 januari 1993

Bertil Persson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)