Avveckling av statens ägande i SAS

Motion 2009/10:N232 av Finn Bengtsson och Jessica Polfjärd (m)

av Finn Bengtsson och Jessica Polfjärd (m)
m1078

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avveckla statens ägande i SAS.

Motivering

I det fall staten ska äga ett bolag ska det finnas ett tydligt syfte för detta och det bör finnas ett mervärde för medborgarna. Men när privata näringslivet lika bra eller bättre kan bedriva en verksamhet ska inte staten konkurrera.

Svenska staten är den enskilt största ägaren i SAS AB med 21,4 procent av aktierna. De danska och norska staterna står för 14,3 procent av aktierna vardera. Övriga 50 procent ägs av drygt 50 000 andra aktieägare.

Under den globala finanskrisen har flygbolagen hittills fått känna av nedgången. Konjunkturer kommer och går och flygbolagen måste ligga i framkant för att klara av att hålla prisnivå, kvalitet och lönsamhet. Vad flygbolagen behöver är således riskvilliga ägare som kan branschen och vet att använda rätt kompetens och kontakter för att utveckla verksamheten och göra den lönsam. Svenska staten är och ska inte vara en ägare som verkar på en sådan marknad där det redan finns riskkapitalister och investerare som bättre kan tillgodose företagets intressen.

Snart är vi framme på 2010-talet och det är i denna tid orimligt att staten ska ha ägarintressen i ett flygbolag, vilket verkar på en konkurrensutsatt marknad som fungerar väl. Det bör därmed inte finnas något skäl till att svenska skattebetalare ska stå för risken genom att staten äger aktier i SAS. Regeringen bör således göra en översyn av möjligheterna att vid lämplig tidpunkt sälja innehavet i SAS AB.

Stockholm den 1 oktober 2009

Finn Bengtsson (m)

Jessica Polfjärd (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01
Yrkanden (1)