Barnäktenskap

Motion 2007/08:C385 av Désirée Pethrus Engström (kd)

av Désirée Pethrus Engström (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en lagändring för att stoppa barnäktenskap.

Motivering

Den 1 juni 2004 trädde en förändring av äktenskapsbalken i kraft för att förhindra barnäktenskap. Den innebär att ingen person under 18 år kan vara gift i Sverige och denna lag gäller oavsett medborgarskap eller om äktenskapet ingåtts utomlands. Detta är en viktig lag som är till för att skydda barn men lagen fungerar inte fullt ut. Dispens kan ges av myndighet om det finns ”synnerliga skäl” till det (2 kap. 1 § ÄktB) och sedan millennieskiftet har 55 dispenser givits på 317 ansökningar. Detta innebär i praktiken att barn fortfarande kan ingå äktenskap i vårt land trots lagändringen och då det rådet stora regionala skillnader mellan andelen godkända dispenser och antalet ansökningar kan man anta att barnens öde ligger i händerna på tjänstemännen. I Örebro län har 69 % av de som ansökt om dispens fått bifall medan motsvarande siffra i Skåne län är 2 %. Detta är en avsevärd skillnad och tyder på att ”synnerliga skäl” tolkas mycket olika i olika delar av landet.

Rätten att gifta sig och bilda familj är en av de grundläggande mänskliga rättigheter som slås fast i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, men man talar då om fullvuxna mäns och kvinnors rätt till detta, inte om att man har rätt att gifta sig och bilda familj oavsett ålder. Enligt FN:s förklaring ”må äktenskap ingås endast med de blivande makarnas fria och fullständiga samtycke”.

Vi har alla ett ansvar gentemot landets barn att säkerställa att ingen tvingas in i äktenskap. Att vi i Sverige i vissa fall ger undantag till att flickor under 18 år gifts bort är därför inte acceptabelt. Det är särskilt bekymmersamt när lagen används för att ta hit unga flickor från andra länder genom arrangerade äktenskap. Då sanktionerar vi att dessa flickor inte själva fått välja vem de ska gifta sig med. Dessa flickor har ingen möjlighet att opponera sig om de kommer från ett samhälle där det finns en dominerande hederskultur. Där har flickan ingen möjlighet att själv säga sin mening. Hon kan då bli utfryst och i värsta fall riskera hedersvåld/mord om hon inte går med på familjens arrangemang. Därför måste den svenska lagstiftningen tydligt markera att vi inte accepterar barnäktenskap och giftermål före 18 års ålder ska därför aldrig accepteras.

Stockholm den 5 oktober 2007

Désirée Pethrus Engström (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)