Barnens rätt till kultur

Motion 2011/12:Kr215 av Kurt Kvarnström och Roza Güclü Hedin (S)

av Kurt Kvarnström och Roza Güclü Hedin (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fortsätta att prioritera barns och ungas kulturskapande och kulturupplevelser.

Motivering

Kultur ska komma alla till del, i hela landet och för alla barn och unga i olika regioner. Kulturpolitiken behövs för att våra barn och unga ska växa som människor och det kräver hårt arbete, öppenhet och mod. Mod att uppmärksamma att kulturen idag inte kommer alla till del eftersom klassiska sociala mönster påverkar både tillgången och utövandet av kulturen. Hårt arbete och öppenhet för att åstadkomma förändringar som går i rätt riktning.

Barn och unga är centrala för att vidga kulturen till flera, för att bryta klassiska sociala mönster. Redan i tidiga år finns det många barn som står utanför kulturlivet – ett utanförskap som ofta består livet ut. Därför är kultur för barn och unga särskilt viktig inom kulturpolitiken. Barns rätt till kultur är dessutom fastslagen i FN:s barnkonvention.

Vi vill uppmärksamma att satsningarna på barnkultur ges den tyngd de förtjänar, att arbetet för barn och kultur fortsätter att prioriteras i kulturarbetet. Så länge uppdraget är att bredda kulturen till fler, måste barn och unga stå i centrum. Det gäller så länge folk- och skolbibliotek har olika kvalitet och så länge musik- och kulturskolor inte får de resurser de behöver.

Kommunernas svåra ekonomiska situation gör att lagstadgade verksamheter går främst, ofta på bekostnad av kulturen. Vi måste ta ett gemensamt ansvar för att öka barns och ungas tillgång till kultur, och för att bryta klyftan mellan olika barnfamiljers kulturkonsumtion måste vi säkerställa och prioritera satsningar på barns och ungas kulturskapande och kulturupplevelser. Det gör vi genom fortsatt hårt arbete samt genom att visa öppenhet och mod för barnens rätt till kultur i olika sammanhang i hela vårt samhälle.

Stockholm den 22 september 2011

Kurt Kvarnström (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)