Barngruppers storlek i förskolan

Motion 2013/14:Ub541 av Jörgen Hellman m.fl. (S)

av Jörgen Hellman m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag på hur barngruppers storlek i förskolan på sikt kan minska.

Motivering

Stora barngrupper i förskolan gynnar inte barns utveckling. Vi har på senare tid sett en ökning av antalet barn per utbildad anställd i förskolan, vilket missgynnar barnens utveckling. Stora barngrupper medför dessutom en försämrad arbetsmiljö för de anställda i förskolan.

Mer resurser behövs för att trygga barnens tillvaro och då särskilt de mindre barnen. Det sundaste i detta läge vore att staten skjuter till pengar och stöttar kommunerna i sina ansträngningar att höja kvaliteten i förskolan. Dessutom brottas kommunerna med generationsväxling nu när 40-talistgenerationen pensionerar sig. När arbetslösheten är såg hög som idag borde det inte vara ett problem, men det är det. Fler måste välja att utbilda sig till förskolelärare om visionen om en bra förskola för alla ska kunna genomföras. En bättre löneutveckling och bättre arbetsmiljö är en förutsättning för detta.

Barn oavsett var de bor i vårt land ska självklart ges samma goda förutsättningar till en trygg och god start i livet. Alla föräldrar och vårdnadshavare ska känna att de lämnar sina barn till en trygg, omsorgsfull, personaltät och pedagogiskt lärande miljö i alla avseenden.

Stockholm den 3 oktober 2013

Jörgen Hellman (S)

Christina Oskarsson (S)

Peter Johnsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)