Barngruppers storlek i förskolan

Motion 2020/21:2082 av Elin Gustafsson (S)

av Elin Gustafsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över hur barngruppernas storlek kan minska och anpassas efter barnens olika behov och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande och är en viktig del i det demokratiska samhället genom dess möjlighet för alla barn att utvecklas fritt och samtidigt få möta och lära känna andra barn. Förskolans utveckling är otrolig och personalen som arbetar i för­skolan har en viktig del i den utvecklingen. Men för att personalen ska kunna få bästa förutsättningar att sköta sitt uppdrag behöver vi ge så bra förutsättningar som möjligt. En viktig faktor är personaltäthet men för alla barn räcker det inte att det är fler pedagoger om det inte samtidigt är en lagom stor barngrupp.

Vi ska ha en likvärdig förskola över hela landet. Det är kommunen som är huvud­man men vi måste nationellt säkerställa att alla barn får samma förutsättningar att ut­vecklas fritt efter sina behov och förutsättningar. Det är en pågående diskussion hur stora barngrupper som är optimalt just eftersom alla barn har olika behov och förutsätt­ningar. Dock vet vi att alla barn har lättare att utvecklas och känna sig trygga om det inte är alltför stora grupper och det är barn med olika bakgrund i grupperna. I Skolverk­ets rapport från 2016 ”Barngruppers storlek i förskolan” står det:

En ideal sammansättning av en barngrupp har en balans med avseende på barns kön, ålder, etnicitet och sociala bakgrund. I en idealisk grupp har barnen tillräckligt många jämnåriga kamrater så att de kan lära tillsammans och av varandra och barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling får det stöd som de behöver. Om barngruppen är mer balanserad blir det bättre förutsättningar att möta barnen i deras lärande och att rikta uppmärksamhet mot det individuella barnet. För att kunna uppnå detta menar förskollärarna att det borde vara färre barn i grupperna än det är i dag. Då skulle också arbetet i smågrupper bli mer hanterbart.

Mätningar som Skolverket gör visar glädjande att barngruppernas storlek har minskat och regeringen har gjort stora satsningar för att just möjliggöra mindre grupper och mer personal. Men det är oklart om mätningarna visar barngruppernas storlek utifrån de fak­tiska förutsättningarna under hela året och hela dagen. Det är ofta olika inskrivningsgrad under olika delar av året och även under dagen. Därför är det viktigt, trots att mätning­arna pekar på rätt håll, att fortsätta arbeta för att barngruppernas storlek ska minska samt anpassas efter de parametrar som vi vet efter beprövad erfarenhet och forskning är av­görande för barnets utveckling. Förskolan är en viktig start i livet för alla barn och där­för måste förskolan ges förutsättningar att klara sitt viktiga uppdrag.

Elin Gustafsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)