Barnkonventionen

Motion 2007/08:So319 av Kerstin Engle (s)

av Kerstin Engle (s)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa FN:s konvention om barnets rättigheter som svensk lag.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa de lagändringar som krävs för att införliva Europeiska konventionen om utövandet av barns rättigheter.1

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att inrätta en barnbalk.1

1 Yrkandena 2 och 3 hänvisade till CU.

Motivering

FN:s konvention om barnets rättigheter antogs 1989. Idag har nästan alla länder ratificerat barnkonventionen. Därmed har landet bundit sig folkrättsligt till att förverkliga barnkonventionen. Sverige ratificerade barnkonventionen 1990, som ett av de första länderna.

Barnkonventionen ger en universell definition av vilka rättigheter som borde gälla för alla barn i hela världen. Definitionen ska gälla i alla samhällen, oavsett kultur, religion eller andra särdrag. Konventionen handlar om det enskilda barnets rättigheter. Varje människa under 18 år räknas som barn, om inte han eller hon blir myndig tidigare enligt den nationella lagstiftningen.

Barnkonventionen har införts som svensk lag i föräldrabalken och socialtjänstlagen.

I många officiella dokument, t.ex. i statens och kommunernas budgetar, talas om barnperspektivet. Men det krävs mer för att stärka barnens rättigheter. Alla som arbetar med barn och ungdomar måste stärka sin barnkompetens och kunskap om konventionen.

Ökade personella resurser och ökad kompetens är naturligtvis mycket bra och nödvändigt. Men Sverige bör gå vidare i arbetet för barns rättigheter.

Barnens rättsliga ställning måste stärkas. Europarådet utarbetade 1996 europeiska konventionen om utövande av barns rättigheter. Syftet var att stärka barnets ställning i familjerättsprocesser. Sverige har undertecknat men ej ratificerat konventionen. För att ett barn ska tillåtas delta i det rättsliga förfarandet i Sverige bör man överväga lagändringar.

För att stärka barns rättigheter bör man se över om föräldrabalken ska göras om till en barnbalk. Nuvarande lag utgår ifrån föräldrarnas rätt till sina barn istället för att utgå ifrån barnets rätt till sina föräldrar. I nuvarande lagstiftning väger föräldrarnas intresse tyngre, vilket strider mot FN:s barnkonvention.

Stockholm den 1 oktober 2007

Kerstin Engle (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-03 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)