Barnkultur för barnens skull

Motion 2007/08:Kr352 av Kurt Kvarnström och Marita Ulvskog (s)

av Kurt Kvarnström och Marita Ulvskog (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fortsätta att prioritera barns och ungdomars kulturskapande och kulturupplevelser.

Motivering

Kultur är för viktigt för att vara en angelägenhet för ett fåtal. Kultur ska komma alla till del, i hela landet och för alla människor. Med sådana ambitioner krävs hårt arbete, öppenhet och mod – mod att uppmärksamma att kulturen i dag inte kommer alla till del, att klassiska sociala mönster påverkar både utövande och åtnjutande av kultur. Det behövs hårt arbete och öppenhet för att åstadkomma förändringar som går i rätt riktning.

Barn och ungdomar är centrala för att vidga kulturen till flera, för att bryta klassiska sociala mönster. Redan i tidiga år finns det många barn som är utanför kulturlivet – ett utanförskap som ofta består livet ut. Därför är kultur för barn och ungdomar särskilt viktig inom kulturpolitiken. Barns rätt till kultur är dessutom fastslagen i FN:s barnkonvention. Satsningen på barn och unga har varit central inom politiken sedan 1970-talet.

Vi måste fortsätta att satsa på barns kulturskapande. En speciell aktionsgrupp för barnkultur finns nu utsedd på Kulturdepartementet. Denna grupp ska arbeta för att hitta och sprida de goda exemplen med bra kulturprojekt för barn runtom i vårt land. Det kan vara att uppvärdera bra arbete med kommunala musik- och kulturskolor. Det kan vara att hitta de goda exemplen där förskolan utifrån läroplan om barns eget kulturskapande jobbat bra med barnkultur. Det kan vara Folkets Hus och Parkers satsning på att sprida barnkultur över landet. Det finns också 60 miljoner kronor hos Allmänna arvsfonden tillgängliga att söka för barnkulturarrangemang runtom i landet. Detta är nya viktiga satsningar för kultur till barn och ungdomar.

Vi vill uppmärksamma om att satsningarna på barnkultur ges den tyngd de förtjänar, att arbetet för barn och kultur fortsätter att prioriteras i kulturarbetet. Så länge uppdraget är att bredda kulturen till flera måste barn och ungdomar stå i centrum. Det gäller så länge folk- och skolbibliotek har olika kvalitet och så länge musik- och kulturskolor är hotade. Så länge alltför många barn ser sitt kulturskapande och sina kulturupplevelser gå förlorade i kärv ekonomi måste vi gemensamt ta ansvar. Vi måste fortsätta ge barnen stöd till kultur. Det gör vi genom fortsatt hårt arbete samt genom att visa öppenhet och mod för barnens rätt till kultur i olika sammanhang i hela vårt samhälle.

Regeringen bör därför ges till känna vikten av att fortsätta prioritera barns och ungdomars kulturskapande och kulturupplevelser för barnens skull.

Stockholm den 4 oktober 2007

Kurt Kvarnström (s)

Marita Ulvskog (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)