Barnmorskors rätt att utföra medicinska aborter

Motion 2006/07:So217 av Ann Arleklo (s)

av Ann Arleklo (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att se över abortlagstiftningen för att pröva möjligheten att ge barnmorskor behörighet att utföra medicinska aborter.

Motivering

Vi har idag en situation där många kvinnor utsätts för en orimligt lång väntan för att få aborter utförda vid oönskad graviditet. Situationen har bland annat medfört att kvinnor måste utsättas för en kirurgisk abort i stället för en medicinsk, enbart på grund av för lång väntetid till ett läkarbesök. Detta trots att själva behandlingen vid en medicinsk abort är relativt enkel.

Dagens abortlagstiftning ger endast läkare behörighet att utföra en abort, vilket till största delen beror på att aborter endast kunde genomföras genom kirurgiska ingrepp vid tiden för lagens tillkomst. Det bör därför utredas huruvida abortlagstiftningen, i likhet med vad vårdförbundet driver, ska ge barnmorskor befogenheter att utföra medicinska aborter. Genom en eventuell lagändring skulle barnmorskornas kompetens kunna tillvaratas för att minimera väntetiderna för abort. På så sätt skulle lidandet för kvinnor minskas samt fler kvinnor förskonas från de risker som alltid föreligger vid ett kirurgiskt ingrepp.

Riksdagen bör därför ge regeringen i uppdrag att snarast se över abortlagstiftningen för att eventuellt ge barnmorskor behörighet att utföra medicinska aborter.

Stockholm den 20 oktober 2006

Ann Arleklo (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)