Barnrättssäker och jämställd mantalsskrivning och myndighetskommunikation

Motion 2016/17:3106 av Rickard Nordin (C)

av Rickard Nordin (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten för barn att vara skrivna på flera adresser och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att brev till vårdnadshavare ska adresseras till samtliga föräldrar, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Idag är det endast möjligt att en person, oavsett ålder, är skriven på en adress. Samtidigt finns det många fall där det skulle vara rimligt att framförallt barn kan vara mantalsskrivna på dubbla adresser. Det gäller speciellt tillfällen när barnet bor lika mycket tid i respektive olika hushåll, men kan vara viktigt även i andra fall.

En kallelse till läkaren kan missas när den kommer till fel hushåll och hushållen inte kommunicerar. Det kan leda till att barnet inte kommer iväg och blir undersökt alls. Det gynnar ingen, framförallt inte barnet, men är en realitet i många situationer idag.

Det är också så att det bara är där barnet är mantalsskrivet som man har extra rätt till olika skyddsnät, exempelvis bostadstillägg. Det blir inte rimligt när barnet trots allt bor lika mycket i båda hushållen. Detta är en viktig fråga och missgynnar ofta den med lägst inkomst, vilket i många fall är kvinnor, och drabbar i sin tur också barnet. Det är därför en viktig fråga både ur barnrättsperspektiv och ur jämställdhetsperspektiv att barn under 18 år ska kunna vara skrivna på två adresser samtidigt om det finns skäl för det.

Det är dessutom ofta en regel idag att det är modern i ett samboförhållande som får all post till vårdnadshavare. Det finns många exempel där fäder gjort exempelvis en anmälan om plats till förskolan, men där modern eller den andra partnern fått brevet om platstilldelning. I de fall där föräldrarna är separerade blir det också helt orimligt att den ena föräldern riskerar att, avsiktligt eller oavsiktligt, missa information kring barnet. Det är därför rimligt att i de fall där vårdnadshavarna inte bor på samma adress, ska all post kring offentliga tjänster skickas till båda vårdnadshavarna.

Rickard Nordin (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (2)