Barns idrottande ska inte vara en klassfråga

Motion 2021/22:1571 av Serkan Köse (S)

av Serkan Köse (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur fysisk aktivitet och idrott kan möjliggöras för fler barn och unga och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns en mängd fritidsaktiviteter att utöva för ungdomar i dagens Sverige. Att dessa skulle vara tillgängliga för alla är naturligtvis inte riktigt. Forskningen visar att barns och ungas fysiska aktivitet idag är beroende av familjens sociala position och ekono­miska villkor. Tidigare studier visar också att barn till högskoleutbildade föräldrar idrottar i större utsträckning än barn till föräldrar med endast gymnasieutbildning. Bland ungdomar i 16-årsåldern med lågutbildade föräldrar med små ekonomiska resurser är 26 procent medlemmar i en idrottsförening jämfört med 67 procent av dem med högutbil­dade föräldrar och med stora ekonomiska resurser.

Vissa grupper har större utsikter än andra att utnyttja ett visst fritids- och idrotts­utbud och dra nytta av de möjligheter och livschanser fritiden kan erbjuda. Andra har inte råd med deltagaravgifter, utrustning och resor i samband med t.ex. tävlingar. Livsvillkor kan både möjliggöra och förhindra deltagande.

Barns och ungdomars deltagande i idrott har blivit en klassfråga. Det gäller både rätten till en meningsfull fritid och rätten till fysisk och psykisk hälsa. Detta är för­hållanden som är oacceptabla.

Idrotten är en viktig del av samhället som ger människor en känsla av sammanhang och kamratskap. Samtidigt stimulerar idrotten till fysisk aktivitet, vilket främjar folk­hälsan och minskar ohälsan bland ungdomar.

Idrottsföreningar får stöd av staten genom så kallat lokalt aktivitetsstöd som baseras på antalet deltagare och antal träningstillfällen. En översyn av detta stöd vore önskvärt, med förhoppning om att idrottsföreningar skulle kunna minska sin deltagaravgift för att möjliggöra för fler barn och ungdomar att delta och för fritidshem och idrottsföreningar att få ökad samverkan. På så vis kan barn som går på fritidshem få möjligheten att utföra och vara med på idrott och aktiviteter som i vanliga fall skulle kräva tid och resurser från föräldrarna.

Barns och ungas fysiska aktivitet, och därmed deras hälsotillstånd och livskvalitet, ska inte vara beroende av familjens sociala position, utbildningsbakgrund och ekonomiska villkor. Inkludera fler barn i den gemenskap och sociala erfarenhet och de positiva upplevelser som idrotten ger.

 

 

Serkan Köse (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)